Великомученику Геоpгию Победоносцу (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Я́ко пле́нных свободи́тель / и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вpач, / правосла́вных побо́рниче / победоно́сче великому́чениче Гео́pгие, // моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, страстоте́рпче Христо́в,/ ве́рою, и мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие,/ же́ртва же благоприя́тна Бо́гу прине́слся еси́,/ те́мже и вене́ц прия́л еси́ побе́ды,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Ин тропарь на освящение церкви великомученика Георгия в Киеве, глас 4:

Днесь блажа́т тя ми́ра концы́, Боже́ственных чуде́с испо́лншеся, и земля́ ра́дуется, напи́вшися кро́ве твоея́. Христоимени́тии же лю́дие гра́да Ки́ева освяще́нием Боже́ственнаго хра́ма твоего́ ра́достию возвесели́шася, страстоте́рпче Гео́ргие, сосу́де избра́нный Свята́го Ду́ха, уго́дниче Христо́в. Его́же моли́ с ве́рою и мольбо́ю приходя́щим во святы́й твой храм да́ти очище́ние грехо́в, умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший, / доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́, / се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши, / страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́, // и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Ин кондак, глас 8:

К возбра́нному и ско́рому заступле́нию твоему́ прибе́гше ве́рнии,/ мо́лим изба́витися, страстоте́рпче Христо́в, от собла́зн вра́жиих,/ воспева́ющим тя, и вся́ких бед и озлобле́ний, да зове́м:// ра́дуйся, му́чениче Гео́ргие.

Молитва первая

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю поклоня́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны ско́рою твое́ю по́мощию, и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие, и во всем изоби́лие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам тобо́ю от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния, да пода́ст Он стране́ на́шей и всему боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние и да укрепи́т непременя́емым ми́ром и благослове́нием. Изря́днее же да огради́т нас святы́х А́нгел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Услы́ши ны, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку всех Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием обря́щем ми́лость, со А́нгелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́дного Судии́ ста́ти, и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь, глас 4-й:
Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 4-й:
Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши: страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.

Величание:
Величаем тя, страстотерпче святый великомучениче и победоносче Георгие, и чтим страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Молитва:

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва, тропарь, кондак великомученику Георгию Победоносцу

О всехвальный святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он православному народу нашему на супостаты одоление и да укрепит нас непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы.

Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно триипостасного Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением, обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго Судии стати, и того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов Георгие, и веры ради обличил еси мучителей нечестие: жертва же благоприятна Богови принеслся еси. Темже и венец приял еси победы, и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.

Другой тропарь, глас 4

Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Кондак, глас 4

Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши: страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение.

Другой кондак, глас 8

К возбранному и скорому заступлению твоему прибегше вернии, молим избавитися, страстотерпче Христов, от соблазн вражиих, воспевающим тя, и всяких бед и озлоблений, да зовем: радуйся, мучениче Георгие.

Величание

Величием тя, страстотерпче святый великомучениче и победоносче Георгие, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *