Пророку Илие (тропарь, кондак, молитвы и величания)

Тропарь, глас 4:

Во пло́ти А́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й Предте́ча прише́ствия Христо́ва Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый Елисе́еви благода́ть,/ неду́ги отго­ня́ти/ и прокаже́нныя очища́ти,// те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния.

Кондак, глас 2:

Проро́че и прови́дче вели́ких дел Бо́га на́шего,/ Илие́ великоимени́те,/ веща́нием твои́м уста́вивый водото́чныя о́блаки,// моли́ о нас еди́наго Человеколю́бца.

Молитва первая

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на земли́ равноа́нгельским житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́споду Бо́гу Вседержи́телю, еще́ же зна́мении и чудесы́ пресла́вными, та́же по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на не́бо, сподо́бльшийся бесе́довати с преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра, и ны́не в ра́йских селе́ниих непреста́нно пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́сного Царя́!

Пророку Божию Илии

Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, да укрепи́т нас в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими, да всади́т в сердца́ на́ша дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к сла́ве Бо́жией и о спасе́нии свое́м и бли́жних до́брое попече́ние. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си оте́чества на́шего от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бной бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержа́щия вла́сти на́ша в вели́цем и многотру́днем по́двизе народоправле́ния, благопоспеше́ствуй им во всех благи́х дея́ниих и начина́ниих к водворе́нию ми́ра и пра́вды в стране́ на́шей. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́х со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́гу, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость во уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и о послуша́нии свое́м раче́ние. Да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, ре́вности ра́ди твоея́ по сла́ве Го́спода Бо́га Вседержи́теля не терпе́вый зре́ти идолослуже́ния и нече́стия сыно́в Изра́илевых, облича́вый законопресту́пного царя́ Аха́ва, и в наказа́ние тех триле́тний глад на зе́млю Изра́илеву моли́твою твое́ю от Го́спода испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкия и́долы и отсту́пльше от непра́вд и беззако́ний, обрати́тся ко Еди́ному И́стинному Бо́гу и исполне́нию святы́х Его́ за́поведей, вдови́цу Саре́птскую в гла́де пречу́дно препита́вый и сы́на ея́ уме́рша моли́твою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствии же пронарече́ннаго вре́мене гла́да, собра́нный на го́ру Карми́льскую наро́д изра́ильский в богоотсту́пстве и нече́стии укори́вый, та́же огнь моли́твою на же́ртву твою́ с небесе́ испроси́вый, и чу́дом сам Изра́иля ко Го́споду обрати́вый, сту́дныя же проро́ки Ваа́ловы посрами́вый и умертви́вый, по сих же моли́твою па́ки не́бо разреши́вши и оби́льный дождь на зе́млю испроси́вый, и лю́ди Изра́илевы возвесели́вый! К тебе́, преди́вный уго́дниче Бо́жий, усе́рдно прибега́ем, гре́шнии и смире́нии, томи́ми бездо́ждием и зно́ем; испове́дуем, я́ко недосто́йни есмы́ ми́лости и благодея́ний Бо́жиих, досто́йни же па́че лю́тых преще́ний гне́ва Его́, ско́рби же и ну́жды, и вся́ких зол и боле́зней. Не бо ходи́хом в стра́се Бо́жии и в путе́х за́поведей Его́, но в по́хотех развраще́нных серде́ц на́ших и вся́кий вид греха́ безчи́сленно сотвори́хом; беззако́ния на́ша превзыдо́ша главу́ на́шу, и не́смы досто́йни яви́тися пред лице́ Бо́жие и зре́ти на не́бо. Испове́дуем, я́ко и мы, я́коже дре́вний Изра́иль, отступи́хом от Го́спода Бо́га на́шего, а́ще не ве́рою, то беззако́ньми на́шими, и а́ще не поклоня́емся Ваа́лу и други́м ме́рзким и́долом, то раболе́пствуем страсте́м и по́хотем на́шим, слу́жаще и́долу чревоуго́дия и сластолю́бия, и́долу корыстолю́бия и честолю́бия, и́долу го́рдости и тщесла́вия, и вслед хо́дим богопроти́вным иноплеме́нным обы́чаем и поги́бельному ду́ху вре́мене. Испове́дуем, я́ко сего́ ра́ди заключи́ся не́бо и сотвори́ся а́ки ме́дяно, я́ко заключи́ся се́рдце на́ше от милосе́рдия и и́стинныя любве́ ко бли́жнему; сего́ ра́ди отверде́ земля́ и соде́лася безпло́дна, я́ко не прино́сим Го́споду на́шему плодо́в до́брых дел; сего́ ра́ди несть дождя́ и росы́, я́ко не и́мамы слез умиле́ния и животво́рныя росы́ Богомы́слия; сего́ ра́ди увяде́ всяк злак и трава́ се́льная, я́ко и́зсеше в нас вся́кое благо́е чу́вство; сего́ ра́ди омрачи́ся возду́х, я́ко ум наш омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рдце на́ше оскверни́ся беззако́нными похоте́ньми. Испове́дуем, я́ко и тебе́, проро́че Бо́жий, проси́ти мы недосто́йни есмы́. Ты бо, подобостра́стен быв нам челове́к, А́нгелом в житии́ твое́м уподо́бился еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́бо восхище́н еси́; мы же сту́дными по́мыслы и дея́ньми на́шими безслове́сным ското́м уподо́бихомся, и ду́шу на́шу я́ко плоть сотвори́хом. Ты посто́м и бде́нием удиви́л еси́ А́нгелов и челове́ков, мы же, предаю́щеся невоздержа́нию и сластолю́бию, ското́м несмы́сленным уподобля́емся. Ты презе́льною ре́вностию о сла́ве Бо́жией вы́ну горе́л еси́, мы же небреже́м о сла́ве на́шего Творца́ и Го́спода, и стыди́мся испове́довати достопокланя́емое и́мя Его́. Ты нече́стие и злы́я обы́чаи искореня́л еси́, мы же ра́бствуем ду́ху ве́ка сего́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи ми́ра па́че за́поведей Бо́жиих и уста́вов святы́я Це́ркве. И кий грех и непра́вду не сотвори́хом мы окая́нии? Истощи́хом беззако́ньми на́шими долготерпе́ние Бо́жие. Те́мже правосу́дный Госпо́дь прогне́вася на нас, и во гне́ве Свое́м наказа́ нас. Оба́че ве́дуще ве́лие дерзнове́ние твое́ пред Го́сподем и наде́ющеся на любо́вь твою́ к ро́ду челове́ческому, дерза́ем моли́ти тя, прехва́льне проро́че: ми́лостив бу́ди к нам, недосто́йным и непотре́бным, умоли́ Великодарови́таго и Всеще́драго Бо́га, да не до конца́ прогне́вается на ны и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да ниспосле́т на жа́ждущую и изсо́хшую зе́млю до́ждь оби́льный и ми́рный, да да́рует ей плодоно́сие и благорастворе́ние возду́ха; преклони́ де́йственным твои́м хода́тайством на ми́лость Царя́ Небе́снаго, а́ще не ра́ди нас гре́шных и скве́рных, но ра́ди избра́нных рабо́в Его́, не преклони́вших коле́на своя́ пред Ваа́лом ми́ра сего́, ра́ди незло́бивых и несмы́сленных младе́нцев, ра́ди безслове́сных ското́в и птиц небе́сных, стра́ждущих за на́ша беззако́ния и истаева́ющих от гла́да, зно́я и жа́жды. Испроси́ нам твои́ми благоприя́тными моли́твами от Го́спода дух покая́ния и серде́чнаго умиле́ния, дух кро́тости и воздержа́ния, дух любве́ и терпе́ния, дух стра́ха Бо́жия и благоче́стия, да та́ко, возврати́вшеся от стезе́й нече́стия на пра́вый путь доброде́тели, хо́дим во све́те за́поведей Бо́жиих и дости́гнем обетова́нных нам благи́х, благоволе́нием Безнача́льного Бо́га Отца́, человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Его́ и благода́тию Всесвята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам, раба́м Бо́жиим (имена), дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших, и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет нам пути́ нече́стия оста́вити, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, и в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими да укрепи́т нас; да всади́т в сердца́ на́ша дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности ко сла́ве Бо́жией и о спасе́нии свое́м и бли́жних до́брое попече́ние. Отврати́ от нас предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий, да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ во Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й сла́вный проро́че Бо́жий Илие́,/ и чтим, е́же на Небеса́/ на колесни́це о́гненней,// пресла́вное восхожде́ние твое́.

Ино величание

Велича́ем тя,/ проро́че Илие́ сла́вне, / и почита́ем, е́же на Небеса́ с пло́тию, // о́гненное восхожде́ние твое́.

Ино величание

Велича́ем тя,/ проро́че и предте́че прише́ствия Госпо́дня, Илие́ сла́вный, / и чтим, е́же на Небеса́ с пло́тию, // о́гненное восхожде́ние твое́.

Назад к списку

Святой пророк Илия

Святой пророк Илия — один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета — родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Воплощения Бога Слова.

Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении пророка Илии такое предание: "Когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, что благообразные мужи приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным". Данное младенцу имя Илия (крепость Господня) определило всю его жизнь. С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, Богомыслии и молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия. В то время израильский народ отпал от веры своих отцов, оставил Единого Бога и поклонялся языческим идолам, почитание которых ввел нечестивый царь Иеровоам. Особо поддерживала идолослужение жена царя Ахава, язычница Иезавель. Поклонение идолу Ваалу привело израильтян к полному нравственному разложению. Видя гибель своего народа, пророк Илия стал обличать царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к Истинному Богу. Царь не послушал его. Тогда пророк Илия объявил ему, что, в наказание три года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только по его молитве. И действительно, по молитве пророка небо заключилось, наступила засуха и голод по всей земле. Народ страдал от нестерпимого зноя и голода. Господь по Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии, горевшего желанием обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию. Сохраняя пророка Илию от рук Иезавели, Господь во время бедствия послал его в сокровенное место у потока Хораф. Хищным воронам Господь повелел приносить пищу пророку, внушая ему тем самым жалость к страждущему народу. Когда поток Хораф высох, Господь послал пророка Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдове, которая страдала вместе с детьми в ожидании голодной смерти. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней горсти муки и остатка масла. Тогда по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силою своей молитвы великий пророк сотворил другое чудо — воскресил умершего сына этой вдовы. По прошествии трех лет засухи Милосердый Господь послал пророка к царю Ахаву для прекращения бедствия. Пророк Илия велел собрать на гору Кармил весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один — от жрецов Ваала, другой — от пророка Илии для служения Истинному Богу. "На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, — сказал пророк Илия, — и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти". Первыми приступили к жертвоприношению пророки Валла: они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно — небо молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12-ти камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. По молитве пророка с неба сошел огонь и попалил жертву, дрова, камни и даже воду. Народ пал на землю, взывая: "Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!". Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал молиться о ниспослании дождя. По его молитве небо отверзлось и выпал обильный дождь, напоивший жаждущую землю.

Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его Иезавель грозила убить пророка Божия. Пророк Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя о бессилии искоренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. Ему предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь после грозной бури, землетрясения и пламени Господь явился "в тихом ветре" (3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Господь повелел пророку Илии помазать (посвятить) на пророческое служение Елисея. За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на Небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Жизнь святого пророка Илии описана в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир.

Молитва Илье Пророку о помощи

48, 1-15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня пророк Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).

Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга (память 11 июля) построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.

Иконописная традиция изображает пророка Илию возносящимся на колеснице с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя крылатыми конями.

Молитвы святым

Все молитвы пророку Божию Илие

Память: 20 июля / 2 августа

Один из наиболее почитаемых пророков, как в ветхозаветном Израиле, так и в христианские времена. Ревновал о чистоте веры в Единого Бога, боролся с идолопоклонством среди еврейского народа. По его молитвам Израиль вначале был оставлен без дождя для покаяния, а спустя три голодных года, после того, как иудеи раскаялись, а своем отступлении от истинной веры, небо вновь произвело тучи и дождь на посевы. За праведную жизнь много пострадал и был преследуем. Как и праведный Енох, был взят Господом на небо в теле. Согласно пророчествам, вместе с Енохом пророк Илия должен вновь прийти на землю и обличить антихриста. Пророку Илие молятся о защите христиан последних времен от обольщения антихриста, о заступлении в гонениях, во времена голода и повальных болезней, в бедности и других житейских затруднениях. На Руси почитается как небесный помощник земледельцев.

Пророк Илия. Икона, конец XIV — начало XV века. Новгород

***

Тропарь пророку Божию Илие, глас 4

Во плоти Ангел, пророков основание, второй предтеча пришествия Христова Илиа славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитающим его точит исцеления.

Кондак пророку Божию Илие, глас 3

Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великотеимените, вещанием твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас единого Человеколюбца.

Молитва первая пророку Божию Илие

О святый пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим (имена), дух покаяния и сокрушения о гресех наших, и всесильною Своею благодатию да поможет нам пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца наши дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая пророку Божию Илие

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельным житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господе Бозе Вседержители, еще же знамении и чудесы преславными, таже, по крайнему благоволению к тебе Божию, преестественно восхищенный на огненней колеснице с плотию твоею на Небо, сподобльшийся беседовати с Преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и ныне в райских селениих непрестанно пребываяй и предстояй Престолу Небеснаго Царя! Услыши нас, грешных и непотребных (имена), в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе; да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем придержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий и избави вся грады и веси Отечества нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами, преславне, предержащии власти наша в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во учении и управлении, благочестие и крепость во искушениях, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властем и усердное исполнение своих обязанностей; да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Молитва от голода пророку Божию Илие

Во плоти ангел, пророков основание, второй предтеча пришествия Христова, Илия славный, от ангела пищу приемый и вдовицу в годину глада напитавый, и нам, почитающим тя, благодатный питатель будь.

Молитва пророку Божию Илие во время бездождия

О великий и преславный пророче Божий Илие, ревности ради твоея по славе Господа Бога Вседержителя не терпевый зрети идолослужения и нечестия сынов Израилевых, обличавый законопреступнаго царя Ахава и в наказание тех трилетний глад на землю Израилеву молитвою твоею от Господа испросивый, да, отвергше мерзкия идолы и отступльше от неправд и беззаконий, обратятся ко Единому Истинному Богу и исполнению святых Его заповедей, вдовицу Сарептскую в гладе пречудно препитавый и сына ея умерша молитвою твоею воскресивый, по прошествии же пронареченнаго времене глада, собранный на гору Кармильскую народ израильский в богоотступстве и нечестии укоривый, таже огнь молитвою на жертву твою с небесе испросивый и чудом сим Израиля ко Господу обративый, студныя же пророки Вааловы посрамивый и умертвивый, по сих же молитвою паки небо разрешивый и обильный дождь на землю испросивый и люди Израилевы возвеселивый! К тебе, предивный угодниче Божий, усердно прибегаем, грешнии и смиреннии, томими бездождием и зноем: исповедуем, яко недостойни есмы милости и благодеяний Божиих, достойни же паче лютых прещений гнева Его, скорби же и нужды и всяких зол и болезней. Не бо ходихом в страсе Божии и в путех заповедей Его, но в похотех развращенных сердец наших и всякий вид греха безчисленно сотворихом; беззакония наша превзыдоша главу нашу, и несмы достойни явитися пред лице Божие и зрети на небо. Исповедуем, яко и мы, якоже древний Израиль, отступихом от Господа Бога нашего, аще не верою, то беззаконьми нашими, и аще не покланяемся Ваалу и другим мерзким идолом, то раболепствуем страстем и похотем нашим, служаще идолу чревоугодия и сластолюбия, идолу корыстолюбия и честолюбия, идолу гордости и тщеславия, и вслед ходим богопротивным иноплеменным обычаем и погибельному духу времене.

Молитва св пророку илии

Исповедуем, яко сего ради заключися небо и сотворися аки медяно, яко заключися сердце наше от милосердия и истинныя любве ко ближнему; сего ради отверде земля и соделася безплодна, яко не приносим Господу нашему плодов добрых дел; сего ради несть дождя и росы, яко не имамы слез умиления и животворный росы Богомыслия; сего ради увяде всяк злак и трава сельная, яко изсше в нас всякое благое чувство; сего ради омрачися воздух, яко ум наш омрачися студными помышленьми и сердце наше осквернися беззаконными похотеньми. Исповедуем, яко и тебе, пророче Божий, просити мы недостойни есмы. Ты бо, подобострастен быв нам человек, Ангелом в житии твоем уподобился еси и, аки безплотный, на небо восхищен еси, мы же студными помыслы и деяньми нашими безсловесным скотом уподобихомся и душу нашу яко плоть сотворихом. Ты постом и бдением удивил еси Ангелов и человеков, мы же, предающеся невоздержанию и сластолюбию, скотом несмысленным уподобляемся. Ты презельною ревностию о славе Божией выну горел еси, мы же небрежем о славе нашего Творца и Господа и стыдимся исповедывати достопокланяемое Имя Его. Ты нечестие и злыя обычаи искоренял еси, мы же рабствуем духу века сего, поставляюще богопротивныя обычаи мира паче заповедей Божиих и уставов Святыя Церкве. И кий грех и неправду не сотворихом мы, окаяннии? Истощихом беззаконьми нашими долготерпение Божие. Темже правосудный Господь прогневася на нас и во гневе Своем наказа нас. Обаче ведуще велие дерзновение твое пред Господем и надеющеся на любовь твою к роду человеческому, дерзаем молити тя, прехвальне пророче: милостив буди к нам, недостойным и непотребным. Умоли Великодаровитаго и Всещедраго Бога, да не до конца прогневается на ны и не погубит нас со беззаконьми нашими, но да низпослет на жаждущую и изсохшую землю дождь обильный и мирный, да дарует ей плодоносие и благорастворение воздуха. Преклони действенным твоим ходатайством на милость Царя Небеснаго, аще не ради нас, грешных и скверных, но ради избранных рабов Его, не преклонивших колена своя пред Ваалом мира сего, ради незлобивых и несмысленных младенцев, ради безсловесных скотов и птиц небесных, страждущих за наша беззакония и истаевающих от глада, зноя и жажды. Испроси нам твоими благоприятными молитвами от Господа дух покаяния и сердечнаго умиления, дух кротости и воздержания, дух любве и терпения, дух страха Божия и благочестия, да тако, возвратившеся от стезей нечестия на правый путь добродетели, ходим во свете заповедей Божиих и достигнем обетованных нам благих, благоволением Безначальнаго Бога Отца, человеколюбием Единороднаго Сына Его и благодатию Всесвятаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Величание

Величаем тя, святый славный пророче Божий Илие, и чтим, еже на Небеса на колеснице огненней преславное восхождение твое.

***

Акафист пророку Божию Илие

Канон пророку Божию Илие:

Житийная и научно-историческая литература о пророке Божием Илие:

Краткое житие святого Пророка Божия Илии.

память святого празднуется 20 июля/2 августа

Немного найдется таких святых, в чьей жизни так тесно переплелись бы судьбы Ветхого и Нового Заветов, как у пророка Илии. Родившийся за девять веков до пришествия в мир Христа Спасителя, пророк Илия видел славу Его Преображения на горе Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30). Святой пророк первым в Ветхом Завете совершил чудо воскрешения мертвого (3 Цар. 17, 20—23), и сам был живым взят на Небо, прообразуя этим грядущее Воскресение Христово и всеобщее разрушение владычества смерти. Его горячий призыв к покаянию и грозные обличения были обращены к современникам, его соотечественникам, погрязшим в нечестии и идолопоклонстве. Такие же обличения и призыв к покаянию услышат жители Земли перед Вторым пришествием Христовым, когда многие, уклонившись от истинной веры и благочестия, будут жить во тьме заблуждений и пороков. Как в Ветхом Завете, так и в Новозаветной Церкви святой пророк Илия почитается за свою несокрушимую твердость веры, безупречную строгость девственной жизни, огненную ревность о славе Божией. Его часто сравнивают с «величайшим из рожденных женами» Предтечей и Крестителем Господним Иоанном, о котором сказано, что он пришел «в духе и силе Илии» (Лк. 1, 17).

Святой пророк Илия родился в X веке до Рождества Христова в Фесвии Галаадской, происходил из колена Левиина. По преданию, его отец Совах при рождении сына видел, как светлые ангелы беседовали с младенцем, пеленали его огнем и питали пламенем огненным. С юных лет святой Илия удалился на пустынную гору Кармил, где возрастал и укреплялся духовно, проводя жизнь в строгом посте, молитве и богомыслии.

После смерти царя Соломона государство разделилось на два царства — Иудейское со столицей в Иерусалиме и Израильское со столицей в Самарии. И если в Иудее в какой-то мере сохранялось прежнее благочестие, то Израильское царство очень быстро уклонилось от веры отцов к служению языческим богам. Особенно возросло нечестие при царе Ахаве, жена которого Иезавель, будучи язычницей, усиленно насаждала культ идола Ваала.

Святой пророк Илия, ревнуя о славе Истинного Бога, выступил на общественное служение грозным и смелым обличителем резко усилившихся идолопоклонства и нравственной распущенности. Он объявил царю, что в наказание за беззакония израильтян длительное время не будет ни дождя, ни росы, и прекратится это бедствие только по молитве пророка (3 Цар. 17, 1). Ахав не послушался пророческого гласа и не раскаялся. Тогда грозный приговор святого Илии был приведен в исполнение — три с половиной года народ израильский страдал от зноя, засухи и голода. Сам пророк, по повелению Божию укрылся от гнева единоплеменников и преследований Ахава в уединенном месте у потока Хораф, куда каждое утро и каждый вечер вороны приносили ему пищу—хлеб и мясо. По изъяснению святителя Иоанна Златоуста, Господь повелел заботиться о пропитании пророка именно воронам для того, чтобы научить его быть более милосердным и снисходительным. «Смотри, Илия,— говорит святитель как бы от лица Самого Бога,— на их (воронов) человеколюбие; те, которые не имеют любви к собственным птенцам, тебе служат, как гостеприимны… Подражай перемене воронов, и будь снисходительным к иудеям».

Примерно через год, когда высох поток Хораф, Господь послал пророка Илию в небольшой финикийский город Сарепту Сидонскую к бедной вдове, которая вместе со своим семейством находилась в крайней нужде. Пророк Илия, желая испытать веру и добродетель вдовицы, велел ей из последних остатков муки и масла испечь хлеб для него. Вдовица исполнила повеление, и ее самоотвержение не осталось без награды: по слову пророка мука и масло в этом доме чудесным образом постоянно пополнялись во все время голода и засухи. Вскоре Господь послал новое испытание веры вдовы: умер ее сын. В безутешном горе она решила, что святость пророка Илии, несовместимая с ее греховной жизнью, стала причиной смерти отрока. Вместо ответа святой пророк взял на руки ее умершего сына и после троекратной усиленной молитвы воскресил его (3 Цар. 17, 17—24).

По прошествии трех лет засухи Господь послал святого Илию к Ахаву возвестить о прекращении бедствия. При этом пророк велел царю провести «испытание веры». На горе Кармил собрались все жители Израиля и все жрецы Ваала. Когда соорудили два жертвенника, святой Илия предложил жрецам Ваала помолиться своим богам о схождении с неба огня на жертву. Жрецы молились целый день, но огня не было. Тогда святой пророк Илия приказал полить приготовленный им жертвенник большим количеством воды, так что она наполнила весь ров вокруг жертвенника. Затем он обратился с горячей молитвой к Истинному Богу и тотчас с неба сошел огонь и попалил жертву и даже каменный жертвенник и воду вокруг него. Видя это, народ в страхе упал на землю и восклицал: «Воистину Господь есть Бог!» (3 Цар. 18, 39). Пророк Илия приказал схватить жрецов Ваала и умертвил их у потока Киссова. По молитве святого небо разверзлось и пошел дождь.

Несмотря на горячую ревность пророка и обилие благодати Божией, укреплявшей его, он не был чужд и естественной человеческой немощи, особенно проявлявшейся в Ветхом Завете, до пришествия Спасителя. Пророк Илия после совершенного чуда на горе Кармил ожидал обращения Израиля к Богу, но произошло иначе. Ожесточенное сердце Иезавели пылало гневом и она грозила убить пророка за истребление жрецов Ваала. Слабовольный Ахав, покаявшийся было от грозного знамения, стал на сторону жены, и пророк Илия должен был бежать на юг Иудеи, в Вирсавию. Ему представились беспомощными все его усилия по искоренению нечестия, и в сильной печали он ушел в пустыню и там взывал к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 Цар. 19, 4). Господь утешил святого видением Ангела, который укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. 40 дней и 40 ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь Господь особым видением снова призвал его быть более милосердным. В чувственных образах — буре, землетрясении и огне — ему был открыт смысл его пророческого служения.

Как помогает молитва илье пророку

Для контраста с этими видениями Господь явился ему в веянии тихого ветра, давая понять, что сердца грешников смягчаются и обращаются к покаянию более действием милосердия Божия, а грозные явления силы Божией способны привести скорее в ужас и отчаяние. В этом же видении Господь открыл пророку, что не один он почитает Истинного Бога: есть еще семь тысяч человек в Израиле, которые не преклонили колена перед Ваалом. По повелению Божию пророк Илия снова пошел в Израиль, чтобы посвятить на пророческое служение Елисея.

Еще дважды приходил святой пророк Илия ко двору израильских царей. Первый раз — чтобы обличить Ахава в незаконном убийстве Навуфея и присвоении его виноградника (3 Цар., 21). Услышав обличение пророка, Ахав раскаялся и смирился, и за это Бог смягчил Свой гнев. Во второй раз — чтобы обличить нового царя Охозию, сына Ахава и Иезавели за то, что тот в болезни обратился не к Истинному Богу, а к Аккаронскому идолу. Святой пророк предсказал Охозии смертельный исход его болезни за такое неверие, и вскоре слово пророка сбылось (4 Цар., 1).

За свою пламенную духовную ревность о славе Божией пророк Илия был взят живым на Небо в огненной колеснице. Его ученик Елисей был свидетелем этого восхождения и вместе с упавшей из колесницы милотью святого Илии получил пророческий дар вдвое больший, чем имел пророк Илия.

По преданию Церкви, пророк Илия вместе с праотцем Енохом, который тоже был взят живым на Небо (Быт. 5, 24), будет Предтечею Второго Пришествия Христа на Землю. Три с половиной года святые Енох и Илия будут проповедовать покаяние и совершат много чудес. Своей проповедью они будут обращать людей к истинной вере. Им будет дана власть, как и при земной жизни пророка Илии, «затворити небо, чтобы не шел дождь во дни пророчествия их» (Откр. 11,6). Через три с половиной года их проповеди антихрист сразится с ними и убьет их, но силой Божией они воскреснут через три с половиной дня.

Иконописная традиция часто изображает святого пророка Илию возносящимся на огненной колеснице на Небо.

К памяти святого пророка Илии русский православный народ всегда относился с благоговением. Он почитался славянами еще в дохристианскую эпоху нашей отечественной истории. Первый храм в Киеве еще при князе Игоре (до Крещения Руси) был посвящен святому пророку Илии, в летописи преподобного Нестора этот храм назван соборным, т. е. главным. В Константинополе, где на службе у греческих императоров до X века было много варягов-руссов, также была устроена церковь во имя пророка Илии, которая предназначалась для крещеных русских людей, о чем известно из договора киевлян с греками в 944 году.

После Крещения Руси в 988 году Ильинские храмы стали во множестве воздвигаться по всей стране. В святом пророке Илии верующий русский народ с древних времен почитает покровителя урожая, поэтому с особым усердием и любовью обращается к угоднику Божию в день его памяти с молитвой о благословении нового урожая. О глубине почитания праздника пророка Илии свидетельствуют рукописные церковные месяцесловы (календари), в которых этот праздник называется «святое восхождение пророка Илии» или «огненное восхождение святого пророка Илии». Обычно в день праздника совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где расположены Ильинские храмы.

Об истории установления одного из таких крестных ходов известно из отечественной истории следующее. В 1664 году Москву и ее окрестности постигла ужасная засуха, продолжавшаяся с 15 мая по 20 июля (по старому стилю). Достоверность этого события подтверждается историческими свидетельствами.

Происшедшее бедствие побудило москвичей к всенародной горячей молитве, и жители Москвы положили особенно чтить того святого, в день памяти которого прекратится засуха и ниспошлется дождь. 20 июля пошел обильный дождь, земля ожила и множество народа благодарило Бога за милосердие. Усматривая в этом событии Промысл Божий и дерзновенные молитвы святого пророка Илии, было положено совершать крестный ход из Успенского собора в церковь пророка Илии на Воронковом поле. При установлении этого крестного хода царь Алексей Михайлович сказал: «Как некогда пророк Илия ниспослал дождь на поля израильского царства, так же точно и ныне тот пророк оросил посохшие поля Российского государства».

Главная —> Православные молитвы —> Молитва святому пророку Божию Илии

Молитва святому пророку Божию Илии.

Молитва

О святый пророче Божий Илие, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам, рабам Божиим (имена), дух покаяния и сокрушения о гресех наших, и всесильною Своею благодатию да поможет нам пути нечестия оставити, преспевати же во всяком деле блазе, и в борьбе со страстьми и похотьми нашими да укрепит нас; да всадит в сердца наша дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности ко славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Отврати от нас предстательством твоим праведный гнев Божий, да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ во Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков.

Молитва иная

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельским житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господу Богу Вседержителю, еще же знамении и чудесы преславными, таже по крайнему благоволению к тебе Божию преестественно восхищенный на огненней колеснице с плотию твоею на небо, сподобльшийся беседовати с преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и ныне в райских селениих непрестанно пребываяй и предстояй престолу Небесного Царя! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходотайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими, да всадит в сердца наша дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем предержащим, и низвергающий людий в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий и избави вся грады и веси отечества нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобной брани. Укрепи твоими молитвами, преславне, предержащия власти наша в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Богу, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и о послушании своем рачение. Да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков.

Молитва святому пророку Божию Илии.

Аминь.

Молитва иная

О святый славный пророче Божий Илие, великий закона Божия ревнителю. Ты изрядный и храбрый во убиении Вааловых жерцев отмститель был еси: яко славу Божию не умоляему, но умножаему во веки видети восхотел еси, и толико многороднаго их неистовства не убоялся еси, яко Иезавелины жерцы на потоце Киссове ножем заклал еси, последи же яко вихрем на огненней колеснице взят быв, на высоту небесную со славою возшел еси. Сего ради мы, недостойнии и грешнии, смиренно молимся тебе, честный Божий пророче: сподоби достойно славити и воспевати пречестное твое заступление, да обретше тя великаго ходатая, богатыя милости от Господа сподобимся. Темже и ныне, славно ублажающе тя, молим: огради миром державу нашу, и избави нас от всякого навета вражия, от глада, и труса, и огня молниина, и не забуди ны, грешныя, пресветлую память твою праздующия и непрестанно славящия прославльшаго тя Господа во веки веков. Аминь.

Молитва иная

О великий и преславный пророче Божий Илие, ревности ради твоея по славе Господа Бога Вседержителя не терпевый зрети идолослужения и нечестия сынов Израилевых, обличавый законопреступного царя Ахава, и в наказание тех трилетний глад на землю Израилеву молитвою твоею от Господа испросивый, да, отвергше мерзкия идолы и отступльше от неправд и беззаконий, обратится ко единому истинному Богу и исполнению святых Его заповедей, вдовицу Сарептскую в гладе пречудно препитавый и сына ея умерша молитвою твоею воскресивый, по прошествии же пронареченнаго времене глада, собранный на гору Кармильскую народ Израильский в богоотступстве и нечестии укоривый, таже огнь молитвою на жертву твою с небесе испросивый, и чудом сам Израиля ко Господу обративый, студныя же пророки Вааловы посрамивый и умертвивый, по сих же молитвою паки небо разрешивши и обильный дождь на землю испросивый, и люди Израилевы возвеселивый! К тебе, предивный угодниче Божий, усердно прибегаем, грешнии и смирении, томими бездождием и зноем; исповедуем, яко недостойни есмы милости и благодеяний Божиих, достойни же паче лютых прещений гнева Его, скорби же и нужды, и всяких зол и болезней. Не бо ходихом в страсе Божиим и в путах заповедей Его, но в похотех развращенных сердец наших и всякий вид греха безчисленно сотворихом; беззакония наша превзыдоша главу нашу, и несмы достойни явитися пред лице Божие и зрети на небо. Исповедуем, яко и мы, якоже древлий Израиль, отступихом от Господа Бога нашего, аще не верою, то беззаконьми нашими, и аще не поклоняемся Ваалу и другим мерзким идолом, то раболепствуем отрастем и похотем нашим, служаще идолу чревоугодия и сластолюбия, идолу корыстолюбия и честолюбия, идолу гордости и тщеславия, и вслед ходим богопротивным иноплеменным обычаем и погибельному духу времене.

Исповедуем, яко сего ради заключися небо и сотворися аки медяно, яко заключися сердце наше от милосердия и истинныя любве ко ближнему; сего ради отверде земля и соделася безплодна, яко не приносим Господу нашему плодов добрых дел; сего ради несть дождя и росы, яко не имамы слез умиления и животворныя росы Богомыслия; сего ради увяде всяк злак и трава сельная, яко изсеше в нас всякое благое чувство; сего ради омрачися воздух, яко ум наш омрачися студными помышленьми и сердце наше осквернися беззаконными похотеньми. Исповедуем, яко и тебе, пророче Божий, просити мы недостойны есмы. Ты бо, подобострастен быв нам человек, Ангелом в житии твоем уподобился еси и, аки безплотный, на небо восхищен еси; мы же студными помыслы и деяньми нашими безсловесным скотом уподобихомся, и душу нашу яко плоть сотворихом. Ты постом и бдением удивил еси Ангелов и человеков, мы же, предающеся невоздержанию и сластолюбию, скотом несмысленным уподобляемся. Ты презельною ревностию о славе Божией выну горел еси, мы же небрежем о славе нашего Творца и Господа, и стыдимся исповедовати достопокланяемое имя Его. Ты нечестие и злыя обычаи искоренял еси, мы же рабствуем духу века сего, поставляюще богопротивныя обычаи мира паче заповедей Божиих и уставов святыя Церкве. И кий грех и неправду не сотворихом мы окаянии? Истощихом беззаконьми нашими долготерпение Божие. Темже правосудный Господь прогневася на нас, и во гневе Своем наказа нас. Обаче ведуще велие дерзновение твое пред Господем и надеющеся на любовь твою к роду человеческому, дерзаем молити тя, прехвальне пророче: милостив буди к нам, недостойным и непотребным, умоли великодаровитаго и всещедраго Бога, да не до конца прогневается на ны и не погубит нас со беззаконьми нашими, но да ниспослет на жаждущую и изсохшую землю дождь обильный и мирный, да дарует ей плодоносие и благорастворение воздуха; преклони действенным твоим ходатайством на милость Царя Небеснаго, аще не ради нас грешных и скверных, но ради избранных рабов Его, не преклонивших колена своя пред Ваалом мира сего, ради незлобивых и несмысленных младенцев, ради безсловесных скотов и птиц небесных, страждущих за наша беззакония и истаевающих от глада, зноя и жажды. Испроси нам твоими благоприятными молитвами от Господа дух покаяния и сердечнаго умиления, дух кротости и воздержания, дух любве и терпения, дух страха Божия и благочестия, да тако, возвратившеся от стезей нечестия на правый путь добродетели, ходим во свете заповедей Божиих и достигнем обетованных нам благих, благоволением безначального Бога Отца, человеколюбием Единороднаго Сына Его и благодатию Всесвятаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому пророку Илии

Тропарь, глас 4

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый предтеча пришествия Христова Илиа славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати: темже и почитающим его точит исцеления.

Кондак, глас 2

Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените, вещанием твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас единаго Человеколюбца.

Величание

Величаем тя, святый славный пророче Божий Илие, и чтим еже на небеса на колеснице огненней преславное восхождение твое.

Акафист святому пророку Божию Илии
Икона Святому пророку Божию Илии

« предыдущая молитва::следующая молитва »

Все молитвы …

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *