Содержание

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
21 октября 2016 года (журнал № 96)

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ нам дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти, Богоро́дице. Ты же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бед нас изба́ви, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

И́кос 1

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся дни подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию всех ра́достей Тя наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:

Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м;

ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная;

ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная;

ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая;

ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние.

Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и дев велича́ние;

ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.

Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние;

ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 2

Ви́дев себе́ боле́знию зе́льною одержи́ма, блаже́нный Серафи́м усе́рдно моля́ше Тя, Богоро́дице Де́во, о по́мощи и исцеле́нии, и се́, а́бие предста́ла еси́ ему́ во све́те Небе́снем со апо́столома Петро́м и Иоа́нном Богосло́вом и, ре́кши: «Сей от ро́да На́шего есть», исцеле́ние ско́ро ему́ дарова́ла еси́, да пое́т немо́лчно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу хвале́бную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в свое́ исцеле́ние, Твои́м посеще́нием благода́тным соверши́вшееся, блаже́нный Серафи́м прославля́ше, Богоро́дице, ве́лию к нему́ Твою́ ми́лость, ико́ну же святу́ю благогове́йно почита́ше и сию́ благода́ти прича́стну именова́ше, е́йже и мы ны́не покланя́ющеся, си́це Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, обра́довавшая избра́нника Бо́жия Твои́м посеще́нием;

ра́дуйся, в неду́зе исцеле́ние ему́ пода́вшая скоропредста́тельно.

Ра́дуйся, при́сным Своему́ ро́ду ми́лостиво его́ наре́кшая;

ра́дуйся, открове́нии Боже́ственными его́ просвети́вшая.

Ра́дуйся, в тече́нии жи́зни его́ многокра́тно ему́ явля́вшаяся;

ра́дуйся, на по́двиги поста́ и моли́твы неви́димо его́ укрепля́вшая.

Ра́дуйся, в пустынножи́тии и затво́ре сла́дкая его́ Собесе́днице;

ра́дуйся, от враг ви́димых и неви́димых держа́вная его́ Засту́пнице.

Ра́дуйся, и нам гре́шным явля́ющая от ико́ны Твоея́ мно́гия ми́лости и щедро́ты;

ра́дуйся, и нас недосто́йных не лиша́ющая Твои́х благодея́ний благода́тных.

Ра́дуйся, неду́ги на́ша врачу́ющая безме́здно;

ра́дуйся, печа́ли на́ша утоля́ющая радостотво́рно.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 3

Си́ла Бо́жия де́йствоваше чрез святу́ю ико́ну Твою́, Умиле́ние имену́емую, Богоро́дице Пречи́стая, егда́ сия́ в ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма пребыва́ше и исцеле́ния ве́рным источа́ше, и́же отвсю́ду к нему́ прихожда́ху и от Тебе́ мно́гия да́ры благода́тныя улуча́ху, благода́рно пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я ве́ру и любо́вь к Тебе́, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м по Бо́зе всю наде́жду свою́ на Тя возлага́ше, ико́ну же Твою́ святу́ю благогове́йно почита́ше, свещи́ и еле́й пред не́ю возжига́я и те́пле моля́ся Тебе́, да бу́деши ему́ Помо́щница во спасе́ние. О сем и мы Тя мо́лим, Преблага́я, и со усе́рдием пое́м:

Ра́дуйся, свеще́ всеми́рная, мрак язы́ческий просвети́вшая Све́том Христо́вым;

ра́дуйся, Ста́мно всезлата́я, в не́йже угото́вася Хлеб Небе́сный.

Ра́дуйся, денни́це Со́лнца пра́вды;

ра́дуйся, заре́ невече́рняя безсме́ртныя жи́зни.

Ра́дуйся, па́дшаго челове́ческаго естества́ обновле́ние;

ра́дуйся, дре́вния вражды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, ра́достное святы́х созерца́ние;

Ра́дуйся, сла́досте, услади́вшая го́речь грехо́вную.

Ра́дуйся, о́блаче, ро́су спаси́тельную источи́вый;

ра́дуйся, алава́стре, ми́ра Боже́ственнаго по́лный.

Ра́дуйся, окамене́нных серде́ц умягче́ние;

ра́дуйся, ве́ры и благоче́стия возраще́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 4

Бу́ри грехо́вныя избежа́ти и в ти́хое приста́нище покая́ния приити́ помози́ нам, Пречи́стая Де́во, Искупи́теля и Спаси́теля душ на́ших ро́ждшая и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; простри́ к Нему́ богоно́снеи Твои́ ру́це и умоли́ Его́ бла́гость вся ны поми́ловати и спасти́, да благода́рне пое́м Ему́ о Тебе́ славосло́вия песнь: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше о премно́гих чудесе́х Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я явле́нных и присноявля́емых ве́рным, ра́дуемся мы гре́шнии, я́ко дарова́ла еси́ нам таковы́й благода́тный зало́г Твоего́ к нам благоволе́ния, Всеблага́я, и от ра́достных и благода́рных усте́н сицево́е прино́сим Ти пе́ние:

Ра́дуйся, оби́тель дев под Ма́терний покро́в Твой ми́лостиво прие́мшая;

ра́дуйся, оби́тель ма́лую и убо́гую распространи́вшая и духо́вно обогати́вшая.

Ра́дуйся, обетова́ние Твое́, пра́ведному Серафи́му о ней изрече́нное, ве́рно испо́лнившая;

ра́дуйся, ико́ною Твое́ю пребыва́ти в ней изво́лившая.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша пресвята́я;

ра́дуйся, Ма́ти на́ша преблага́я.

Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам;

ра́дуйся, вдов и сиро́т Попечи́тельнице благоми́лостивая.

Ра́дуйся, заступле́ние на́ше от враго́в неви́димых;

ра́дуйся, Помо́щнице на́ша в неча́янных беда́х.

Ра́дуйся, стено́, огражда́ющая нас от грехо́вных собла́знов ми́ра;

ра́дуйся, покро́ве, покрыва́яй всех к Тебе́ притека́ющих.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́, свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, лучи́ Бо́жия благода́ти неви́димо испуща́ет и ду́ши ве́рных озаря́ет. Сию́ и мы с ве́рою и благогове́нием лобыза́юще, в ско́рбех утеше́ние, в боле́знех врачество́ безме́здное от Тебе́, Влады́чице, прие́млем, и славосло́вяще многопе́тое и преблагослове́нное и́мя Твое́, ра́достно пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дев Тя, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м в пресла́вный день Благове́щения, прише́дшую к нему́ в смире́нную его́ ке́ллию со А́нгелы, Предте́чею, Богосло́вом и ли́ком святы́х дев, ра́дости преми́рныя испо́лнися, и сия́ше лице́ его́ ста́рческое красото́ю Небе́сною. Ты же, сла́вою Боже́ственною его́ озаря́ющи, ми́лостиво бесе́довала еси́ с ним, я́коже со дру́гом при́сным, обетова́нии благи́ми возвеселя́ющи ду́шу его́ и си́ми подвиза́ющи нас вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, обра́дованная Присноде́во;

ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Ра́дуйся, Цари́це Го́рних и до́льних;

ра́дуйся, Предводи́тельнице де́вственных ликостоя́ний.

Ра́дуйся, от Небе́сных высо́т посеща́ющая земноро́дных;

ра́дуйся, явля́ющая лице́ Твое́ пречи́стое избра́нником Бо́жиим.

Ра́дуйся, ли́ки святы́х, спутеше́ствующия Тебе́, име́вшая;

ра́дуйся, собо́р святы́х дев с Собо́ю приве́дшая.

Ра́дуйся, де́ве смире́нней и трепе́щущей явле́ния Твоего́ сла́ву показа́вшая;

ра́дуйся, бесе́ды Твоея́ Боже́ственныя ту удосто́ившая.

Ра́дуйся, ста́рца Серафи́ма посеще́нием Твои́м облагода́тствовавшая;

ра́дуйся, с ним и вся ны духо́вно возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 6

Пропове́дуемо и везде́ похваля́емо есть от ве́рных посеще́ние Твое́, Ма́ти Бо́жия, его́же преподо́бнаго Серафи́ма сподо́била еси́. Сие́ посеще́ние Твое́ всеблаго́е и мы днесь благогове́йно воспомина́юще, благода́рственныя пе́сни Тебе́ прино́сим, Пречи́стая, и хвале́бно восклица́ем Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ сия́ние сла́вы Небе́сныя в смире́нней ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма, егда́ от Го́рних высо́т пришла́ еси́, Богоро́дице, с ли́ком святы́х того́ посети́ти. Сего́ же не терпя́щи зре́ти, де́ва сотаи́нница Боже́ственнаго виде́ния ниц паде́ на зе́млю, но ми́лостиво ту воздви́гла еси́, Влады́чице, и преми́лостивыя глаго́лы Твоя́ ей прорекла́ еси́. Таково́му благоснизхожде́нию Твоему́ дивя́щеся, с любо́вию и благогове́нием Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Де́во всеблага́я, де́вство похвали́вшая де́ве земне́й;

ра́дуйся, вене́ц Ца́рствия Небе́снаго ей обеща́вшая за ве́рность Жениху́ Христу́.

Ра́дуйся, А́нгелы чти́мая и пева́емая от Херуви́м;

ра́дуйся, Арха́нгелы окружа́емая и сла́вимая от Серафи́м.

Ра́дуйся, Предте́чу, Богосло́ва и лик святы́х дев с Тобо́ю в явле́нии чуде́сно показа́вшая;

ра́дуйся, в явле́нии Твое́м обетова́ния блага́я избра́ннику Бо́жию дарова́вшая.

Ра́дуйся, сбытие́м обетова́ний Твои́х и́стину явле́ния Твоего́ засвиде́тельствовавшая;

ра́дуйся, на́ше похвало́ и утвержде́ние.

Ра́дуйся, оби́телей и́ноческих ми́лостивое попече́ние и призре́ние;

ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы Боже́ственная ле́пота.

Ра́дуйся, по́стников и преподо́бных та́йное утеше́ние;

ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да непосты́дное упова́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 7

Хотя́щим нам, Влады́чице, лобыза́ти святу́ю и всечестну́ю Твою́ ико́ну, не возбрани́ нам сие́ грехо́в ра́ди на́ших, и я́ко многоблагоутро́бная Ма́ти ми́лостиваго Бо́га, не возгнуша́йся на́ших нечи́стых усте́н, но приими́ нас ми́лостиво, припа́дающих к Тебе́ с любо́вию, да́ры благода́тныя ще́дро нам подава́ющи от многочуде́снаго Твоего́ о́браза, да зове́м со умиле́нием Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно и свя́то сконча́тися благоволи́ла еси́, Влады́чице, избра́ннику Твоему́, блаже́нному Серафи́му: той бо коленопреклоне́нный на моли́тве пред ико́ною Твое́ю свято́ю предаде́ пра́ведную ду́шу свою́ в ру́це Бо́жии, и оты́де от земны́х на Го́рняя, созерца́ти сла́ву Твою́ Небе́сную и вы́ну зре́ти Тя, Цари́це А́нгелов, Ю́же мы земни́и немо́лчно ублажа́ем и пое́м Ти ра́достно:

Ра́дуйся, ми́ра Го́рняго перве́йшее украше́ние;

ра́дуйся, ми́ра до́льняго всекре́пкое огражде́ние.

Ра́дуйся, от Небе́снаго всесвята́го Твоего́ жили́ща приника́ющая к земноро́дным;

ра́дуйся, от оби́телей Го́рних снизходя́щая в юдо́ль на́шу многоско́рбную и многогрехо́вную.

Ра́дуйся, отира́ющая сле́зы от оче́с пла́чущих и пе¬ча́льных;

ра́дуйся, влива́ющая отра́ду и утеше́ние в сердца́ огорче́нных.

Ра́дуйся, вдови́ц неиму́щих некра́домое бога́тство;

ра́дуйся, безма́терних сиро́т призре́ние и покро́ве.

Ра́дуйся, и́ноков Помо́щнице всеизря́дная;

ра́дуйся, и́нокинь Предста́тельнице всесвята́я.

Ра́дуйся, целому́дрия христиа́нскаго нача́ло и осно¬ва́ние;

ра́дуйся, де́вства пречу́дная красото́.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 8

Стра́нно есть ви́дети, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я, Богоро́дице Де́во, си́лою Бо́жиею благода́ти преисполня́ется и ди́вная чудеса́ источа́ет благоволе́нием Твои́м, Всеблага́я. Сию́ и мы стяжа́вше во утеше́ние и цельбу́, благода́рственно Тя сла́вим, Влады́чице Пречи́стая, и пое́м ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву А́нгельскую песнь: Аллилу́ия.

И́кос 8

Вся до́брая и поле́зная да́руеши нам, Богоро́дице, от всечестна́го и многочуде́снаго Твоего́ о́браза: умиля́еши ду́ши на́ша и врачу́еши боле́зни на́ша, я́ко вои́стинну многоблагоутро́бная Ма́ти чад Твои́х, о Христе́ Бо́зе. Те́мже по достоя́нию блажи́ма еси́ от нас благохвале́нии таковы́ми:

Ра́дуйся, от восто́ка и до за́пада сла́вимая и превозноси́мая;

ра́дуйся, от всех христиа́нских родо́в пева́емая и блажи́мая.

Ра́дуйся, душеполе́зных даро́в Пода́тельнице незави́стная;

ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́г Цели́тельнице благода́тная.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо;

ра́дуйся, огорче́нных отра́до.

Ра́дуйся, гони́мых прибе́жище;

ра́дуйся, ве́рных кре́пкое заступле́ние.

Ра́дуйся, неве́рных обраще́ние;

ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми всех удивля́ющая.

Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю нас посеща́ющая;

ра́дуйся, преи́скренне спасти́ся всем хотя́щая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 9

Вси ро́ди христиа́нстии и́мут Тя, Влады́чице, Помо́щницу изря́дную: я́коже бо обеща́ла еси́ во всечестне́м Твое́м успе́нии не оста́вити нас си́рых и безпомо́щных, та́ко и до днесь сие́ обетова́ние всеблаго́е исполня́еши в Це́ркви Христо́ве на земли́, Богоро́дице Де́во, ущедря́ющи и спаса́ющи лю́ди, ве́рно Тя сла́вящия и правосла́вно пою́щия Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́йство челове́ческое не мо́жет изрещи́ оби́лие щедро́т и ми́лостей Твои́х, Ма́ти Бо́жия, сла́вити же Тя по достоя́нию недоумева́ют у́ми безпло́тнии, оба́че Блага́я су́щи, не возгнуша́йся и на́ших недосто́йных похва́л, и́хже любо́вию Тебе́ прино́сим и дерза́ем воспева́ти Тя си́це:

Ра́дуйся, луно́ по́лная, нощь грехо́в на́ших просвеща́ющая;

ра́дуйся, кре́пким сия́нием Твои́м мглу страсте́й на́ших разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Путеводи́тельнице заблу́ждших;

ра́дуйся, Вразуми́тельнице бу́иих.

Ра́дуйся, ю́ных Наста́внице целому́дрия;

ра́дуйся, де́вства покро́ве и огражде́ние.

Ра́дуйся, оби́тель дев благоустро́ившая пречу́дно;

ра́дуйся, я́вльшая ей Твое́ благоволе́ние о́бразом Свои́м всечестны́м.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя коне́ц благи́й да́рующая;

ра́дуйся, лю́бящия и чту́щия Тя непосрамля́ющая.

Ра́дуйся, еди́на до́брая и благослове́нная в жена́х;

ра́дуйся, еди́на чи́стая и непоро́чная Присноде́во,

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 10

Спаси́телю Бо́гу плоть взаимода́вшая, нетле́нная и Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, очи́сти нас, оскверне́нных грехи́ мно́гими, иссо́пом моли́тв Твои́х святы́х, в целому́дрии и чистоте́ утверди́ и сподо́би богоуго́дно и пра́ведно препроводи́ти житие́ сие́ земно́е, да благоугоди́вше Христу́ Бо́гу, унасле́дуем Ца́рствие Его́ Небе́сное и со святы́ми воспое́м Ему́ побе́дную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем душа́м христиа́нским, уневе́стившимся Небе́сному Жениху́, я́же в треволне́нии страсте́й обрета́ют всегда́ кре́пкую Твою́ по́мощь. Мо́лим Тя, Всеблага́я, не попусти́ и нам гре́шным поги́бнути во бла́те страсте́й, но простри́ нам держа́вную десни́цу Твою́ и возста́ви нас на покая́ние и целому́дренное житие́, да благода́рно Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, приста́нище ти́хое пловце́м жите́йскаго мо́ря;

ра́дуйся, прибе́жище благооти́шное утомле́нным бу́рею страсте́й.

Ра́дуйся, Спору́чнице покая́ния гре́шных;

ра́дуйся, ка́ющихся с Бо́гом примире́ние.

Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго изве́стное умоле́ние;

ра́дуйся, всежела́тельное и всесла́дкое святы́х утеше́ние.

Ра́дуйся, Го́рних А́нгельских во́инств удивле́ние;

ра́дуйся, му́ченических све́тлых полко́в непрестаю́щее велича́ние.

Ра́дуйся, пра́ведных жен всевеселя́щее ра́дование;

ра́дуйся, дев святы́х ве́нче.

Ра́дуйся, преподо́бных многопе́тая сла́во.

ра́дуйся, святи́телей в пра́вей ве́ре укрепле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти, Богоро́дице Пречи́стая, свято́ю и многочуде́сною ико́ною Твое́ю осеня́еми и моли́твами ста́рца Серафи́ма укрепля́еми. О держа́вном же заступле́нии Твое́м ра́дующеся, вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, озаря́еши мра́чныя на́ша ду́ши среди́ суеве́рия и неве́рия на́ших дней. Зря́ще же ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ико́ны Твоея́ нам источа́емыя, Всеблага́я, и припа́дающе к ней, си́це Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Правосла́вия утвержде́ние;

ра́дуйся, ве́ры Христо́вы распростране́ние.

Ра́дуйся, ересе́й и раско́лов посрамле́ние;

ра́дуйся, неве́рия искорене́ние.

Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми ве́рныя утеша́ющая;

ра́дуйся, милосе́рдием Твои́м гре́шники неоставля́ющая.

Ра́дуйся, в час кончи́ны упова́ющим на Тя помога́ющая;

ра́дуйся, лю́бящим Тя любо́вию свято́ю воздаю́щая.

Ра́дуйся, в ско́рбех и беда́х на по́мощь ускоря́ющая;

ра́дуйся, боле́зни неисце́льныя врачу́ющая.

Ра́дуйся, скоропослушли́вая к моли́твам смире́нным;

ра́дуйся, проше́ния блага́я предваря́ющая исполне́нием.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жия от и́коны Твоея́, Богоро́дице Де́во, исходя́щая, осеня́ет оби́тель дев, избра́нником Твои́м Серафи́мом собра́нную и устро́енную до́бре. Сию́ ико́ну Твою́, я́ко зало́г благоволе́ния Твоего́, ди́вно стяжа́вше, сла́вим и велича́ем Тя, Влады́чице преми́лостивая, и ра́бски вопие́м всех Творцу́: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще милосе́рдие Твое́ неисче́тное и мно́гая Твоя́ чудеса́, Де́во Всепе́тая, ра́дуемся мы гре́шнии, зря́ще на ико́не лик Тво́й святы́й, умиле́ния преиспо́лненный, и́же и в на́ша ду́ши умиле́ние влива́ет и к моли́твам усе́рдным нас привлека́ет, да си́це Тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, Ни́во неора́нная, Клас спаси́тельный челове́ком израсти́вшая;

ра́дуйся, Ле́ствице Небе́сная, Е́юже сни́де Бог.

Ра́дуйся, Горо́ несеко́мая, усыре́нная Ду́хом Святы́м;

ра́дуйся, Ски́ние селе́ния Вы́шняго.

Ра́дуйся, Свята́я Святы́х превосходя́щая;

ра́дуйся, Клеще́ та́инственная, угль Божества́ неопа́льно прие́мшая.

Ра́дуйся, хла́дная сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду воспламеня́ющая;

ра́дуйся, нечистоту́ душ на́ших благода́тию очища́ющая.

Ра́дуйся, на по́двиги духо́вныя неви́димо нас укрепля́ющая;

ра́дуйся, исполня́ти веле́ния Христо́ва нам помога́ющая.

Ра́дуйся, душевре́дныя на́выки в нас искореня́ющая.

ра́дуйся, стра́сти душетле́нныя попаля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 13

О Всепе́тая Ма́ти! О Цари́це всеми́лостивая! Богоро́дице Всеблага́я! Умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, изба́вити нас гее́нны о́гненныя и сподо́бити спасе́нных ча́сти, да со избра́нными воспое́м Ему́ во ве́ки: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.

И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния сокро́вище и ми́лости исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, пода́ждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не лиши́ нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В собрании Русского музея хранится икона с изображением Богоматери Умиление в среднике, Деисуса и избранных святых на полях. Икона происходит из сельской церкви Флора и Лавра на реке Свиль, располагавшейся в бывшей Хотеновской волости Каргопольского уезда. В древности эти земли входили в состав обширной Олонецкой губернии. Краткие сведения об иконе не раз помещались в каталогах музейных выставок и в альбомных изданиях. Большинство авторов этих публикаций датируют икону концом XV — началом XVI в. и связывают с искусством Вологды, отмечая в ее стилистике черты новгородской и среднерусской иконописи. Между тем, сложная композиция иконы и ряд ее иконографических особенностей заставляют обратиться к ее более внимательному исследованию. Рамки настоящего сообщения не позволят рассмотреть всю «программу» этого памятника. Поэтому, соглашаясь с установившейся атрибуцией иконы и не затрагивая вопросов ее стилистики, внимание в нем будет сосредоточено на анализе иконографии средника иконы. В центре иконы изображена Богоматерь с прильнувшим к ее правой щеке младенцем Христом. В предшествовавших публикациях это изображение Богоматери Умиление относилось к типу «Богоматерь Владимирская», либо атрибутировалось как его вариант — «Богоматерь Игоревская»1.

Следует сразу отметить, что изображение Богоматери Умиление на иконе Русского музея лишь очень опосредовано связано с прославленным византийским образом, в 1155 г. привезенным во Владимир князем Андреем Боголюбским. Значительно более близкую аналогию музейной иконе составляют списки византийской иконы, выполненные московскими иконописцами в начале XV в. для Успенских соборов Москвы и Владимира. Как известно, эти иконы были написаны с чудотворного владимирского образа после избавления им Москвы в 1395 г. от войск Тамерлана. В Москве живопись древней обветшавшей иконы была значительно поновлена, поля надставлены и в 1410 г. икона украшена митрополитом Фотием золотым окладом2. Московские списки точно повторили новые пропорции и размеры древней иконы, а также сохранили ее основную иконографическую схему — младенец Христос приникает запрокинутой головкой к правой щеке Богоматери, обнимая ее за шею левой рукой и протягивая правую к ее левому плечу. Вместе с тем, в этих, написанных по одной прориси, но разными мастерами иконах допущены значительные иконографические отступления от византийского оригинала. Главные изменения коснулись направления взгляда Богоматери, который устремился не на молящегося, а поверх головы младенца, и положения левой руки Богоматери, которая заняла место на одном уровне с ее правой, поддерживающей младенца, рукой. Кроме того, фигура младенца приобрела более спрямленное положение, лик Богоматери получил больший наклон в сторону младенца, изменились черты ее лика. Эта существенная переработка композиции древнейшей Владимирской иконы позволяет говорить о создании в начале XV в. самостоятельного извода этого иконографического типа Богоматери Умиление3.

К этому изводу «Богоматери Владимирской» начала ХV в. и восходит изображение Богоматери и младенца в среднике иконы Русского музея. Повторены лики этих икон, высокий чепец под мафорием Богоматери и значительный наклон ее головы влево, рисунок складок и ассиста на хитоне младенца, вытянутый по вертикали формат всей композиции. Однако, в отличие от изображений на иконе XII в. и ее московских списков начала XV в., младенец на иконе Русского музея не обнимает Богоматерь за шею, его левая рука остается скрытой за мафорием, который поэтому, спускаясь с головы Богоматери на грудь, свободно ложится между нею и фигуркой младенца. Эта особенность изображения Богоматери и младенца заимствована из композиции иконы «Богоматерь Умиление Донская», написанной в конце XIV в. и часто приписываемой кисти Феофана Грека. Иконография этой чтимой иконы, отмеченная большим своеобразием и, в свою очередь, возможно, созданная под определенным влиянием византийского оригинала «Владимирской Богоматери»4, оказала влияние и на икону Успенского собора Московского Кремля, более всего проявившееся в трактовке ликов и всего образа младенца Христа5.

Выделенная иконографическая деталь присутствует не только в нашей северной иконе, но и в нескольских других произведениях, как например, в иконах раннего XV в. из Покровского монастыря в Суздале (Собрание Владимирского музея. СМ 29), из собраний В.А. Прохорова (ГРМ ДРЖ 275)6 и ГИМ (ИУШ 5740 / 95478), а также в близкой по времени к рассматриваемому произведению иконе конца XV — первой половины XVI в. из Благовещенского собора Московского Кремля (ГММК. Ж 1421).

Существование нескольких памятников, написанных по одной иконографической схеме, позволяет предположить создание в начале XV в. в московском художественном круге еще одной копии чудотворного образа Владимирской Богоматери7. В основу ее изображения была положена иконография Богоматери Владимирской в ее московской интерпретации начала XV в. с заимствованием композиционных особенностей иконы «Богоматерь Донская». Возможно, этот вариант основного иконографического типа «Владимирской Богоматери» первоначально был написан, а впоследствии воспроизводился в основном на небольших иконах.

На протяжении ХV — ХVI столетий вновь возникшие варианты развивались по-разному. Списки иконы «Владимирской Богоматери» начала XV в. из главных соборов Владимира и Москвы сразу после своего создания пользовались большим почитанием. Они послужили оригиналами для многочисленных копий, писавшихся на протяжении всего XV в. Около 1519 г. был создан новый список византийского образа, который точно повторил всю композицию своего протооригинала и возобновил традицию изображения «Богоматери Владимирской» «в меру и подобие» чудотворной иконы8.

Композиция иконы Русского музея из церкви Флора и Лавра представляет один из этапов дальнейшего развития иконографического извода «Богоматери Владимирской» с изображением младенца со скрытой левой рукой. Она дает сокращенный вариант этого типа — высокая нижняя граница средника делает невидимыми ножки младенца. Узкий формат средника и его высокая нижняя граница не позволили иконописцу изобразить раскрытую кисть правой руки Богоматери, которой она поддерживает младенца, и вынудили приподнять ее левую руку. Дальнейшая переработка этого варианта. древнего типа и сокращение его до оплечного перевода нашла завершение уже в XVI в. в композиции получившей позднейшее наименование «Богоматерь Игоревская».

Согласно традиции, древнейшая икона «Богоматери Игоревской» принадлежала князю Игорю Ольговичу Черниговскому, который во время княжеской распри был насильственно пострижен в монахи и в 1147 г. убит в Федоровском монастыре в Киеве9. В XIX в. икона с оплечным изображением Богоматери и младенца, на позднем окладе которой был выгравирован текст этой легенды, хранилась в приделе Иоанна Богослова Успенской церкви Киево -Печерской Лавры10. В литературе связь подобного изображения с моленным образом Игоря Ольговича не подвергается сомнению и изображение «Богоматери Игоревской» трактуется как оплечный, один из наиболее ранних списков иконы «Богоматерь Владимирская» XII в.11. Однако, прослеженная эволюция этого извода, а также примеры образования других сокращенных изводов древнейших иконографических схем — таких как «Богоматерь Корсунская» и «Богоматерь Казанская», заставляют связывать его происхождение с поздним XV в. или даже с XVI столетием. Старейшие сохранившиеся произведения извода «Богоматери Игоревской» также могут быть связаны с этим периодом12. Появление извода «Богоматери Игоревской» только в XVI в. предполагали Н.П. Кондаков и Н.П. Лихачев13.

Близкие аналогии композиции средника каргопольской иконы и примеры подобного же принципа сокращения древнего прототипа составляют изображения Богоматери и младенца на двух иконах XVI в. «Богоматерь Умиление Владимирская» (собрания П. Корина и Temple gallery) и «Богоматерь Одигитрия Смоленская» 1565 г. (?)14. Высокая нижняя граница их средников скрывает нижнюю часть фигуры младенца Христа и делает либо вообще невидимыми руки Богоматери, либо заставляет находить для них иное положение, чем в иконографическом протографе.

Таким образом, подводя итоги, еще раз отметим, что композиция с изображением Богоматери и младенца в среднике иконы из церкви Флора и Лавра на реке Свиль представляет сокращенный вариант, совмещающий особенности изводов «Богоматери Владимирской» и «Богоматери Донской», написанных на рубеже XIV и XV вв., складывается на рубеже XV и XVI вв. и имеет, несомненно, московское происхождение. Дальнейшее развитие этого извода и сокращение его до оплечного варианта получило позднейшее наименование «Богоматерь Игоревская»15.

 1. Denrmaller altrussischer Malerei. Russische Ikonen von 12 — 18 jahrhundert. Berlin, 1929. № 15; Смирнова Э.С. Живопись Обонежья XIV — XVI веков. М. 1967. С. 85; Вздорнов Г.И. Вологда. Л. 1972. С. 63: Живопись древнего Новгорода и его земель ХII — ХVII столетий. Каталог выставки. Л. 1974. С. 20, 65. № 84; Новгородская икона ХII — XVII веков. Ввод, ст. Д.С. Лихачева. Авт.сост. В.К. Лаурина, В.А. Пушкарев. Л. 1983. С. 311. № 145. Особняком стоит мнение Я.В. Сосина, который, относя икону к искусству Вологды, датировал ее XIV в. и определял извод центрального изображения как «Богоматерь Корсунская — вариант «Богоматери Владимирской» (Картотека состояния сохранности икон, составленная Я.В. Сосиным. ОДРЖ ГРМ. Запись от 20. ХI. 1936 г.).
 2. Анисимов А.И. Владимирская икона Божией Матери // 0 древнерусском искусстве. Сборник статей. М. 1983. С. 215 — 218.
 3. Антонова В.И. Раннее произведение Андрея Рублева в Московском Кремле // Культура Древней Руси. М. 1966. С. 21 — 24; Маркина Н.Д. Две иконы «Богоматерь Владимирская» начала XV в. К вопросу об изменении иконографии древнего оригинала // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М. 1983. С. 168 — 177; Гусева Э.К. Иконы «Донская» и «Владимирская» в копиях конца XIV — начала XV в. // Древнерусское искусство. ХIV — ХV века. М. 1984. С. 56.
 4. Смирнова Э.С. Московская икона ХIV — ХVII веков. Л. 1988. С. 263 — 264.
 5. Антонова В.И. Ук. соч. С. 24; Лившиц Л.И. Икона «Донской Богоматери» // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. М. 1970. С. 94, 109; Маркина Н.Д, Ук. соч. С. 173.
 6. Влияние иконографии «Богоматери Донской» на эту икону отмечено Ю.А. Лебедевой в ст.: К вопросу о раннем творчестве Рублева // Искусство. 1957. № 4. С. 66-69.
 7. Существование в этот период нескольких редакций «Богоматери Владимирской» отмечено В.А. Плугиным в ст.: Тема «Троицы» в творчестве Андрея Рублева и ее отражение в древнерусском искусстве ХV — ХVII вв. // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины М. 1983. С. 156.
 8. Смирнова Э.С. Московская икона. С. 298.
 9. Согласно Ипатьевской летописи, предсмертная молитва Игоря была обращена к Богу. Сообщение о молитве Игоря перед иконой Богоматери сохранилось в «Повести о убиении блаженного Игоря» в рукописи Печерского патерика XVII в. в собрании Троице-Сергиева монастыря: Бережков М.Н. Блаженный Игорь Ольгович, князь Новгородский и великий князь Киевский. Чернигов. 1893. С. 37 — 38. Прим. 24; Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII веков. М. 1963. Т. I. С. 322 — 323.
 10. Описание Киевопечерской Лавры. Киев. 1847. С. 76; Поселянин Е. Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон. СПб. Б. г. С. 334 — 335.
 11. Антонова В.И.. Мнева Н.Е. Ук. соч.; Гусева Э.К. О некоторых чтимых списках иконы Богоматери Владимирской // История и культура Ростовской земли. 1992. Ростов. 1993. С. 4 — 8.
 12. Антонова В.И., Мнева Н.Е. Ук. соч. № 265, 468, 782.
 13. Лиxачев Н.П. Краткое описание икон собрания П. М. Третьякова. М. 1905. С. 5, Лихачев Н.П. Историческое значение итало греческой школы иконописи. СПб. 1911. С. 188; Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. СПб. 1910. С. 175.
 14. Антонова В.И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М.Б. г. Кат. 54. Ил. 72; А. Brief Illustrated History of Icons Richard Temple. London. P. 49;. 49; Новгородская икона XII — ХVII веков. № 242, 243.
 15. В центре нижнего поля иконы помещена фигура мученика Никиты. Согласно его житию, обращение будущего мученика к учению Христа произошло после явления ему иконы Богоматери. В то же время, память этого святого 15 сентября совпадает с днем свершения ежегодного крестного хода в Москве, установленного в память поновления чудотворного образа «Владимирской Богоматери» в 1519 г. и совершающегося к возведенной по поводу этого события на Старой Басманной улице церкви во имя Владимирской Богоматери. Придел ее был посвящен великомученику Никите (Анисимов А. И. Владимирская икона Божией Матер // О древнерусском искусстве. Сборник статей. М. 1983. С. 222 — 223). Совпадение одного из дней памяти иконы Богоматери Владимирской и мученика Никиты еще раз подтверждает, на наш взгляд, вывод о том, что в XVI в. сокращенные варианты изображения Богоматери с младенцем, подобные представленному на иконе церкви Флора и Лавра, воспринимались как воспроизведения чудотворной иконы. Память иконы «Богоматерь Игоревская» отмечалась 5 июня.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

На этой святыни Пресвятая Богородица изображена в самое счастливое мгновение, еще до рождения своего ребенка – Иисуса, но уже после Благовещения. На фоне божественного изображения Защитница выделяется восторженными чертами лица и светлым образом. Нарисована Дева Мария со скрещенными руками в молитвенном жесте, с немного наклоненной головой и слегка полуопущенными глазами, что в свою очередь является олицетворением мягкосердечности, целомудрия и сдержанности. Запечатлена Богородица именно тогда, когда ангел Гавриил рассказывает о том, что ей предстоит произвести на свет Сына Божьего.

Первоначально икона Божьей Матери Умиление была выполнена на холсте, который крепится к доске из кипариса. Николай II подарил для иконы Умиление драгоценную ризу. Который способен был видеть не только чистоту сердец, но и душу каждого человека, потому то, как раз таки он и мог просить исцеление для православных людей.

Горящее возле святыни масло из лампадки имело лечебные свойства, благодаря чему смазывая больных Святой Серафим, мог исцелять от разных хворей. Сам Преподобный умер прямо перед чудотворным изображением стоя на коленях.

Затем в 1991 г. лик передали Патриарху Алексею II в Москву для размещения ее в патриаршей церкви, однако для поклонения святыню ежегодно переносят в Богоявленский собор. Постепенно с божественного образа начали делать множество копий, а некоторые из них обладали не менее целебными свойствами, нежели оригинал.

В этой статье Вы узнаете значение иконы Умиление, в чем помогает чудотворный образ, молитва к Богородице, в каких храмах и церквях может находиться святыня и многое другое.

Когда устраивают празднование в честь Святого образа

Дивеевская икона Божьей Матери Умиление почитается во многих церквях и храмах, а также в ее честь устраивают празднование:

 • 22 декабря/9 (по старому стилю) – день преподобным Серафимом Девической Мельничной общины;
 • 1 августа/19 июля (старый стиль);
 • 10 августа/28 июля (по старому стилю).

В чем помогает икона Умиление Богородицы и ее значение

Чудотворный лик по сути можно считать женским, именно поэтому его в основном направлено на то, что бы оберегать и помогать прекрасной женской половине человечества. Значение иконы Умилении очень важно для многих и потому обращаясь к Святому лику молодые девушки, таким образом, могут сохранить добрый нрав, чистоту, а также целомудренность.

Также считается, что если просить поддержки у Богоматери то она обязательно поможет, главное только верить, и чем сильнее она будет, тем скорее вы получите желаемое.

О чем молятся иконе Божией Матери Умиление

 • Чудотворный образ Пречистой в первую очередь помогает освободиться от различных недугов;
 • Святыня избавит и от душевных тягостей, а также поможет преодолеть переходный возраст;
 • Молебень к Божественному изображению способна помочь в зачатии дитя, а также может облегчить родовой процесс;
 • Еще можно отметить, в чем помогает икона Умиление так это умиление злых сердец, избавлении от безнравственных мыслей и придание гармонии;
 • Девушкам образ поможет найти достойного человека и принести счастье в жизнь.

Значение иконы Богородица Умиление для многих православных очень важно, ведь сам образ отличается поразительной трогательностью, нежностью и способностью уберечь от самых тягостных уныний. Протекает оно в сердце, когда выпадают на человеческую долю суровые испытания и оберегает от значительных потрясений, и до наступления подавленного душевного состояния от череды однообразных серых будней.

Где находится икона Умиление Пресвятой Богородицы

Святыню Богоматери можно найти в Голицыно в соборе Серафима Саровского. В прошлом веке, где-то в 60-хгодах из Серафимо-Дивеевского монастыря одна из монахинь передала чудотворный список келейного образа Пресвятой Богородицы Серафима Саровского на хранение иконописцу Алексею Арцыбушеву.

Эта чудотворная икона Умиление, которая была написана в 19 веке, свыше 40 лет находилась в доме у художника, однако после он даровал святыню возводившемуся собору Преподобного Серафима Саровского (Голицыно).

Один из наиболее чтимых списков божественного изображения находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского храма, в честь которой даже освятили предел. Написан же лик был где-то в конце 19 – начале 20 века монахинями монастыря. Хоть образ существует относительно недавно, однако за это время он стал широко известен благодаря своим чудодейственным свойствам.

В честь этого лика даже определили особенные дни его почитания, которые приходились на 9 декабря и 28 июля, а перед началом службы каждую неделю в воскресенье проводят церковное песнопение Параклис перед божественным изображением.

Наиболее почитаемая у православного народа святыня находится в столице в Патриаршем Богоявленском Соборе.

Чудеса сотворимые образом Девы Марии

 • Согласно летописи, в 1337 г. в Новгороде царил устрашающий мор, который забирал с каждым днем все больше и больше человеческих жизней, и не было от смертоносного недуга никакого спасения. И тогда отчаявшись, собрался весь православный народ и прошествовал в Троицкий собор, где слезно начал взывать к образу Пресвятой Богородице читая молебень о спасении от жестоких объятий эпидемии. После чего в скором времени напасть отступила, а в память об этой божественной помощи люди стали ежегодно совершать крестный поход в Троицкую обитель из Софийского Собора.
 • Были также случаи, когда образ мог мироточить, один из таких произошел 8 июля 1337 г., однако из лика не только текли слезы, но все изображение парило в воздухе, удерживаемое какой-то неведомой силой. После чего было созвано духовенство, и был совершен крестный ход в Троицкий собор для проведения службы;
 • В поселении Локоть (Брянская область) находится уникальная божественная святыня Серафимо-Дивеевской Небесной Царицы в семье Натальи и Виктора Ремезовых. Однажды к ним в дом приехала страдалица с онкологическим заболеванием, и в ближайшем времени ей предстояло перенести сложную операцию. Женщина усердно и от всего сердца молила Богоматерь об удачном исходе своего недуга, а после чего она отправилась в больницу для подготовки к оперированию. Однако после сделанного ультразвукового обследования, врачи не на шутку удивились, ведь УЗИ показало, что раковых клеток больше нет, и пациентка оказалась полностью здоровой.

Молитва иконе Божией Матери Умиление

«О, Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде и радость в печали место даруй. И избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки. Аминь».

«Приими, всеблагомощная, Пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих: от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явльшаяся, понеже бо Тебе ради бысть Господь Сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом и сподобихомся святаго Тела Его и пречистыя Крове Его; темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, херувимов светлейши и серафимов честнейши сущая. И ныне, всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и всякаго обстояния и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго; но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Храни Вас Господь!

Верите ли вы в чудеса? В период серьёзных испытаний этот вопрос отнюдь не праздный. И пожалуй, не так много людей, кто с упёртостью наивного материалиста скажет: нет, в мире есть только физические и химические явления, а наше сознание – лишь их проявление. Даже убеждённые атеисты порой соглашаются, что в мире «не всё так просто» и некоторые явления выбиваются из сугубо материалистического представления. Хотя слово «чудо» таким людям произнести ой как сложно.

Но, как говорится, «не бывает атеистов в окопах под огнём», а нынешнюю коронавирусную пандемию уже сравнивают с самой настоящей третьей мировой войной, масштабы трагичности которой, слава Богу, не так велики, но по числу охваченных стран ситуация поистине беспрецедентна. Для человека же верующего очевидно: это – попущение Божие, наказание за наши грехи, выводы из которого ещё будут сделаны. Так же, как очевидно и то, что помимо санитарно-эпидемиологических, медицинских средств борьбы с распространением коронавируса очень важно применять меры духовные. Главные из которых Сам Господь определил в словах: «сей род изгоняется только молитвою и постом» (Евангелие от Матфея, 17:21).

Неслучайно разгар пандемии пришёлся на православный Великий пост, время, наиболее благоприятное для уединённой молитвы. Подчеркну: не для «пира во время чумы», а именно для молитвенных трудов, которые, как в последние дни уже говорили Святейший Патриарх Кирилл и многие другие архипастыри и пастыри Русской Церкви, могут совершаться не только в храме, но и в домашнем уединении. Но патриаршее благословение на время карантинных мер не посещать храмовые богослужения отнюдь не означает их отмены. Все храмы Русской Православной Церкви продолжают жить великопостной богослужебной жизнью и не закрывают своих врат от верующих. Хотя и с вынужденными ограничениями относительно числа молящихся.

На этой неделе, в субботу, 4 апреля, православные будут праздновать один главных праздников Великого поста, Похвалу Пресвятой Богородицы (Субботу Акафиста), а вслед за ним, 7 апреля, и великий двунадесятый праздник Благовещения. Эти богородичные дни напоминают верующим о том, Кто является нашей главной Небесной Заступницей перед Господом. И в том числе о том, как во времена моровых поветрий (так в древности именовались смертоносные эпидемии) христиане обращались за помощью именно к Божией Матери, молясь перед Ее чудотворными иконами. И очень часто болезни отступали, чему в Житиях святых и исторических описаниях различных святынь есть тысячи свидетельств.

Молитва Предстоятеля

Именно в эти тяжёлые дни, в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение совершить молитвенный объезд Москвы, не просто как российской столицы, но и как города, наиболее пострадавшего от коронавируса, с чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Умиление». Как говорится в циркулярном письме первого патриаршего викария митрополита Воскресенского Дионисия:

По сложившейся традиции Святейший Патриарх… привозит из Крестового Владимирского храма своей рабочей резиденции в Чистом переулке хранящийся там Честный Образ Богоматери «Умиление», перед которым молился преподобный Серафим Саровский. На сей раз Святейший Патриарх не только привезёт эту величайшую Святыню, но совершит с Нею с 16.00 объезд вокруг всей Москвы… Святейший Владыка призывает всех священнослужителей, монашествующих и мирян Первопрестольного града в часы его объезда города усугубить свои домашние молитвы и вместе с ним совершить чтение акафиста Божией Матери с приложением молитвы, «чтомой во время вредоносного поветрия».

В истории Церкви, в том числе и новейшей, подобные молитвенные объезды и даже облёты на самолётах и космических станциях, своего рода ускоренные крестные ходы, уже встречались. Пожалуй, наиболее известна история, как осенью 1941 года, в страшные дни Битвы за Москву, был совершён облёт с одной из чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Сегодня многие скептики пытаются опровергнуть это предание, действительно, не получившее отражение в официальных документах, но сама вера в то, что именно такой облёт тогда спас Первопрестольную, уже очень многое значит.

Икона Божией Матери «Умиление»

Крестный ход из Дивеева с иконой Божией Матери «Умиление» накануне прославления преподобного Серафима. 1903 год. Фото: официальный сайт Дивеевского монастыря

Но почему в эти дни в качестве святыни, которая объедет столицу, избрана именно икона Божией Матери «Умиление»? Что это за образ, который, как уже было сказано выше, непосредственно связан с одним из самых почитаемых духовных подвижников Русской Церкви, преподобным Серафимом Саровским? Приведём краткую историческую справку об этой святыне:

«Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» с конца XVIII века являлась главной святыней Дивеевского монастыря. Перед этим чудотворным образом молился и скончался преподобный Серафим Саровский. Он называл её «Всех радостей Радость», а елеем из лампады, горевшей перед иконой, преподобный помазывал больных… После закрытия монастыря в советские годы игуменья Александра (Траковская) вместе с другими сёстрами перевезла образ в Муром. После её смерти монахиня Мария (Баринова) с благословения Патриарха Пимена передала икону протоиерею Виктору Шиповальникову, а в 1991 году – Патриарху Алексию II. С тех пор образ находится в домо́вом храме резиденции Святейшего Патриарха».

За этими, довольно сухими и тезисными, словами – целая эпоха и множество судеб православных христиан, включая трёх последних русских Патриархов. И множество чудес и исцелений, которые, что очень важно, не стоит приписывать самой иконе, но её Первообразу – Пресвятой Богородице. Однако и сама эта святыня благодаря таинственной связи с изображённой на ней Небесной Владычицы обладает особой чудотворной силой. Как и многие другие иконы Божией Матери, даже просто перечислить которые в рамках небольшой статьи невозможно, а потому остановимся лишь на нескольких из них, наиболее известных именно своей целительной силой в годы эпидемий.

Сразу оговорюсь: речь пойдёт не о таких широко известных чудотворных образах Пресвятой Богородицы, как Владимирская, Казанская, Тихвинская, Донская и Иверская иконы, но о менее известных, но оттого не менее глубоко почитаемых святынях Земли Русской. В первую очередь, святынях нашей глубинки, не раз спасавших её от моровых поветрий.

Боголюбская икона Божией Матери

Боголюбская икона Божией Матери. Фото: www.pravoslavie.ru

Этот чудотворный образ Пресвятой Богородицы был явлен в середине XII века святому благоверному князю Андрею Боголюбскому и стал одной из главных святынь Владимирской Руси. Одна из немногих сохранившихся до наших дней домонгольских икон Божией Матери.

По молитвам перед Боголюбским образом было немало чудес и исцелений, в том числе – спасение от одной из самых страшных в истории Государства Российского эпидемий чумы – морового поветрия 1654-1655 годов. В Угличе, где в это время находилась эта икона, перед ней был совершён молебен Пресвятой Богородице, и эпидемия отступила. Приведём фрагмент весьма пространной молитвы перед Боголюбской иконой Божией Матери:

О Предивная Владычице! Покажи на нас чудныя милости Твоя: сохрани невредимы пастыри церковныя и все христолюбивое воинство. Молим Тя умиленно, избави нас от всякия скорби, настави на путь всякия добродетели и благостыни, спаси от искушений, бед и болезней, изми от нас оклеветания и распри, сохрани нас от молниеноснаго грома, от запаления огненнаго, от глада, труса, потопа и смертоносныя язвы: подай нам Твою милостивую помощь на пути в мори и на суши, да не погибнем люте.

Шуйская-Смоленская икона Пресвятой Богородицы

Целительница народов: Шуйская икона Божией Матери

Этот образ Божией Матери был явлен в городе Шуе в годы уже упомянутой эпидемии чумы середины XVII века. Один благочестивый прихожанин Воскресенской церкви посоветовал отчаявшимся горожанам собрать средства и заказать список со Смоленской иконы Божией Матери, что и было сделано.

В те времена моровая язва унесла сотни тысяч жизней по всей Европе. И только искренняя молитва жителей русской глубинки перед образом Небесной Владычицы даровала чудо. После того как икона была освящена и ей были обнесены улицы города и ближайшие веси, болезнь стала угасать. Этот образ и впоследствии неоднократно даровал верующим чудеса и исцеления, в том числе – от страшной эпидемии холеры 1831 года.

Седмиозерная (Седмиезерная) икона Божией Матери

Седмиезерная икона Божией Матери. Фото: pravoslavie.ru

С этим образом также связано чудесное прекращение морового поветрия 1654-1655 годов в Казани, где эпидемия чумы в то время свирепствовала особенно жестоко, говоря современным языком, с неоднократными рецидивами. Вот как это описывается в истории Седмиозерной иконы, на которой Пресвятая Богородица, по преданию, уже после написания этого образа Сама сложила руку в благословляющем двуперстии:

«Для исцеления от эпидемии властями было решено принести из Седмиезерной пустыни в Казань икону, уже прославившуюся своими чудесами. Жители Казани вышли с крестным ходом навстречу иконе за две версты от города… Чудотворная икона была обнесена вокруг Казани и поставлена в Благовещенском соборе, после чего эпидемия чумы начала утихать. Жители Казани начали носить икону по домам, и болезнь прекратилась… В 1655 году сам митрополит препроводил икону в Седмиезерную пустынь, однако на следующий год чума снова появилась в Казани и свирепствовала ещё больше. Летом эпидемия снова повторилась. Оба раза жители приносили из Седмиезерной пустыни икону Богородицы, и это спасало город от язвы».

Грузинская икона Пресвятой Богородицы

Грузинская икона Пресвятой Богородицы. Фото: www.pravoslavie.ru

Что же касается Москвы, также неоднократно затронутой страшными эпидемиями, то стоит напомнить о чудотворном образе, спасавшем столицу, однако не столь широко известном сегодня. Это – Грузинская икона Божией Матери, чье происхождение очевидно из её названия. Уже в первой половине XVII века она оказалась в Русских землях, будучи принесённой из разорённой персидским шахом Аббасом Грузии в единоверную Россию. Прославилась многими чудотворениями, в том числе исцелением многих москвичей от моровой язвы.

К сожалению, древний образ этой иконы был утрачен, однако существует немало списков, также являющихся чудотворными. Самые известные из них находятся в следующих московских храмах: в церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках (церкви Грузинской Богоматери) (Никитников переулок, д. 3), храме Воскресения Христова в Сокольниках (близ одноимённой станции метро) и в храме святителя Мартина Исповедника, что на улице Александра Солженицына на Таганке.

Все эти храмы российской столицы открыты, в них соблюдаются строгие санитарно-эпидемиологические нормы, а потому верующие могут безбоязненно прийти и помолиться перед этими чудотворными списками Грузинской иконы Божией Матери, чья милость и заступничество перед Господом, вне всяких сомнений, поможет и от сегодняшней эпидемии. Главное – искренне и от души обращаться к Небесной Владычице:

«Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас!»

Икона Божией матери Умиление: в чем помогает, описание, значение, фото

Среди большого количества икон Богородицы, есть чудный образ – «Умиление». Икона «Умиление» приобрела особое значение среди верующих. В чем она помогает?
Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» в чем помогает: Царица Небесная дарует свою помощь тем, кто искренне молится и надеется на милость Божию.

Икона «Умиление»

Чтобы разобраться, что означает икона Царицы Небесной «Умиление», стоит обратиться к истории написания этого лика.
Святой образ предположительно был написан в восемнадцатом веке. Художник изобразил Божию Матерь с крестообразно сложенными на груди руками. Глаза ее опущены вниз. На лице отображены радость и смирение.
Таким образом, иконописец хотел передать момент Благовещения. Когда Архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве, что она понесет во чреве и родит Спасителя всему миру.
На Руси особо стал почитаться образ благодаря всеми любимому святому – Серафиму Саровскому. Икона Божией Матери «Умиление» была его келейным образом. Преподобный старец чтил его, и все время молился перед ним.
Интересно, что на иконах старец изображается, во время своего стояния на камне, именно перед образом Богородицы «Умиление». И смерть свою встретил батюшка Серафим коленопреклоненно перед этим святым ликом.
Царь Николай II презентовал образу облачение из драгоценных камней и жемчуга.
В начале XX века безбожные власти закрыли Дивеевскую обитель, в которой, после смерти Преподобного старца, находилась икона. Но благочестивые христиане сумели сохранить образ.
Сейчас святой лик располагается в храме патриаршей резиденции, в Чистом переулке, в Москве. Ранее она была передана Святейшему Патриарху Алексию II. И он благоговейно поместил ее в резиденции.
Каждый год, на праздник Похвалы Божьей Матери, крестным ходом образ переносят в Елоховский Богоявленский собор, где совершается патриаршее Богослужение.
Существует еще один тип иконы Богородицы «Умиление», значение которого заключается в большой Материнской любви и смирении перед грядущими страданиями. Богородица изображена с Богомладенцем на руках. Спаситель Христос прижимается щекой к Своей Пречистой Матери, на лице которой видна скорбь. На обратной стороне образа мы видим Престол и Крест как символы предстоящих страданий.

Икона Божией Матери «Умиление». В чем помогает

С давних времен к чудотворным ликам стекалось множество народа. Все стремились испросить у Господа, Божией Матери и святых угодников Божиих исцеления недугов душевных и телесных. Молили святых о разрешении трудных жизненных ситуаций.
Еще при жизни святого преподобного старца Серафима Богородица посылала людям исцеление от своего чудотворного образа. По молитвам батюшки, приходящие к нему получали избавление от болезней. Старец помазывал верующих маслицем от лампадки, горящей перед святой иконой Божией Матери. И Она даровала просимое.
В чем помогает икона Пресвятой Богородицы «Умиление»? Царица Небесная открыта ко всем, кто с верой приходит к ее образу. Женщинам помогает испытать счастье материнства, девушкам – найти хорошего мужа. Унывающим и отчаявшимся – обрести душевный покой.

Значение иконы «Умиление»

Значение иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» заключается в том, что матерь Божия, как любящая мать, помогает абсолютно всем, кто в ней нуждается. Независимо от религии и цвета кожи. Она в любви к роду человеческому и в смирении сердца, молит Своего Сына Иисуса Христа о прощении прегрешений всех, кто приходит к ее образу. А также об умилении и умягчении ожесточенных грехами сердец.
Икона «Умиление» Пресвятой Богородицы. Что она означает? В мире существует очень много различных Ликов Пресвятой Богородицы. Самое главное – помнить то, что Сама Царица Небесная одна. А помощь исходит не от иконы, а от Пречистой Матери Божией.
Сама Она, как и все другие люди, жила на земле и познала радость Материнства. Ей пришлось пережить распятие и смерть Ее Пречистого Сына. Сложно представить, какие переживания бушевали в ее душе.
Поэтому женщины со всего мира прибегают в молитве к Божией Матери перед ее образом «Умиление». Просят о помощи детям, о мире в семье и даровании терпения и смирения.

Рукописную икону, написанную на дереве, можно приобрести в интернет-магазине мастерской «Перед иконой» (http://pered-ikonoi.ru/). Заказанный образ доставят бесплатно в любую точку России.
Православные христиане с особой любовью и благоговением относятся к Матери Божией. Почитают Ее святые образа. Молитвенно выражают свою любовь и почтение к Той, через Которую в мир пришел Спаситель наш Христос.
Часто встречается неверное отношение к иконам в целом. Многие ищут в них магического значения. Считают, что перед тем или иным образом необходимо молиться о помощи в определенных проблемах. Но это неправильный подход. Ведь Богородица одна. Свои молитвы мы обращаем именно к Ней.
Такое отношение возникло из того, что с давних времен нам известны события, которые неразрывно связаны с чудесными явлениями различных образов Царицы Небесной.
Через них были явлены чудеса, исцеления многих болезней, решения жизненных трудностей и неразрешимых задач. Поэтому, благочестивый народ молится в похожих ситуациях Богородице перед определенными иконами.

Каждый православный христианин стремится исполнять заповеди Божии. Через их соблюдение открывается внутренний мир. Человек сопоставляет свои поступки, действия с тем, что говорит Евангелие. Молится, старается умом вникать в каждое прочитанное слово, отсекая ненужные мысли.
Быть христианином – это тяжелый труд. Но, через него мы становимся ближе к Богу. Меняем свою жизнь и стремимся к главной цели – спасению нашей души.

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *