Латинский алфавит (таблица), дифтонги, ударение в словах, буквосочетания, произношение в латинском языке.

Латинский алфавит на протяжении истории развития латинского языка менял свой состав. Самый первый алфавит состоял из 21 буквы, затем в разные эпохи начались добавления новых букв. Некоторые из них вышли из употребления, другие остались. В результате появился классический латинский алфавит, состоящий из 23 букв (некоторые из которых дал греческий язык).

После исчезновения Римской империи как государства латинский алфавит остался основой для почти всех языков Европы, но в каждом из вариантов были какие-то свои изменения (наиболее близкими к классическому варианту латинского алфавита были романские языки: итальянский, испанский, португальский, каталанский, французский).

Современный латинский алфавит состоит из 25 букв (если с буквой W, то 26). С буквами латинского алфавита можно ознакомиться в таблице, представленной ниже:

В латинском языке с большой буквы пишутся:

 1. имена собственные;
 2. названия национальностей и месяцев года;
 3. прилагательные, образованные от имен собственных, а также наречия: Graecia Antiqua – Древняя Греция, Craece scribere — писать по-гречески

Дифтонги, буквосочетания и произношение в латинском языке

В латинском языке существуют следующие дифтонги:

ae – произношение похоже на русские звук

oe – произносится как немецкий ö умлаут или французский дифтонг , например, в слове peur

au – похож на сочетание русских звуков

ei – читается как

eu – похож на звучание русских звуков

Стоить отметить, что если на одной из букв в сочетании дифтонгов стоит две точки или знак количества, то звуки в данном сочетании будут произноситься отдельно: poëta, poēta

Буква «с» в латинском языке читается как : crocodilus, cultura, colonia (колёниа)

Буква «с» + e, i, y, ae, eu, oe читается как звук : Cicero, Cyprus, caelum (цэлюм)

* Буква h латинского алфавита похожа по произношению на украинский звук : humus (гумус)

Буква «J» латинского алфавита читается как : major. Если слова начинается с этой буквы, то она обычно сливается вместе со следующим гласными и произносится как один звук: Januarius, Juppiter.

** Буква «l» латинского алфавита похожа по произношению на : Latinus (лятинус), luna (люна).

l + i дает звук , например: liber (либэр).

*** Буква «q» латинского алфавита всегда встречается в сочетании qu+согласная и читается как : quadratus (квадратус). Исключение составляет слово quum (кум). Во многих изданиях можно встретить написание этого слова как cum.

Произношение буквосочетаний: ngu и su:

ngu + гласная читается как : lingua (лингва)

su + гласная читается как , например: suadeo (свадэо)

В латинском языке сочетание букв ch произносится как : chorus (хорус)

Другие буквосочетания с h в латинском языке:

ph дает звук : sphaera (сфэра)

rh – : rhombus (ромбус)

th – : theoria (тэориа), theatrum (тэатрум)

В латинском языке сочетание букв ph, rh, th, а также ch (в большинстве случаев) встречаются в словах, заимствованных из греческого языка.

Ударение в латинском языке

В словах, которые состоят из двух слогов, ударение в латинском языке падает на второй слог с конца: rosa. В словах, которые состоят более, чем из двух слогов, ударение в латинском языке падает на второй слог с конца, если он долгий: natura. Если же он короткий, то ударение в латинском языке падает на третий с конца: fabrica.

Фанетыка — раздзел навукі аб мове, у якім вывучаюцца гукі, склады, націск і інтанацыя. Усе словы ў мове складаюцца з гукаў.

Гук – гэта найменьшая непадзельная адзінка вуснай мовы, якая сама па сабе не мае значэння, затое ўтварае словы з розным лексічным значэннем у залежнасці ад набору гукаў. Калі ў слоў аднолькавы гукавы склад, вытлумачыць лексічнае значэнне дапамагае націск або кантэкст.

Напрыклад: прынцэса жыве ў замку – ключ павярнуўся ў замку.

Чаргаванне гукаў

На працягу развіцця беларускай мовы ў ёй выпрацаваліся законы чаргавання гукаў. Існуюць наступныя фанетычныя законы:

Склад і націск

Склад — гэта адзін ці некалькі гукаў, якія мы вымаўляем адным штуршком паветра на выдыху.

Націск — гэта вымаўленне аднаго са складоў з большай сілай і працягласцю, ён заўсёды падае на галосны гук. Склад, на які падае націск, называецца націскным, астатнія – ненаціскнымі.

У беларускай мове націск свабодны, гэта значыць, ён можа прыпадаць на любы склад у слове. У складаных словах бывае два націскі.

Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах

Большасць запазычаных слоў прыйшлі ў беларускую мову з лацінскай – праз польскую і нямецкую, але гэта адбылося так даўно, што мы ўжо не адчуваем гэтыя словы як запазычаныя. Зусім іншая справа са словамі, якія адносна нядаўна трапілі ў беларускую мову з англійскай і тычацца паняццяў, якія з’явіліся ў мінулым стагоддзі.

Тэму правапісу запазычаных слоў мы падрабязна разглядалі ў моўнай хвілінцы.

Правапіс прыстаўных галосных і зычных

Правапіс слоў разам, праз злучок і асобна

Разам пішуцца:

 • словы з прыстаўкамі (у тым ліку іншамоўнага паходжання): перайсці, контрудар, постмадэрнізм. Выключэнне: калі прыстаўка далучаецца да ўласнага імені, яна пішацца праз злучок: паў-Еўропы;
 • складаныя назоўнікі, прыметнікі і прыслоўі, першай часткай якіх з’яўляецца лічэбнік: чатырохпавярховы, сямігадовы
 • складаныя назоўнікі, першай часткай якіх з’яўляецца дзеяслоў у форме 2-й асобы адзіночнага ліку загаднага ладу: сарвігалава. Выключэнне: перакаці-поле.
 • складаныя прыметнікі, утвораныя ад складаных назоўнікаў, якія пішуцца разам
 • складаныя прыметнікі, утвораныя ад спалучэння слоў, адно з якіх падпарадкавана другому: велікарослы
 • складаныя парадкавыя лічэбнікі на -дзясяты, -соты, -тысячны, -мільённы, -мільярдны і г. д.: двухсоты, статысячны, трохмільённы, дсесяцімільярдны;
 • прыслоўі, якія ўтварыліся шляхам спалучэння прыназоўніка з прыслоўем, рознымі склонавымі формамі кароткіх і поўных прыметнікаў, займеннікаў і назоўнікаў, якія маюць прасторавае і часавае значэнне: увечары, злева, удвух.
 • прыслоўі, у склад якіх уваходзяць словы «сама» і «што»: таксама, штодзень

Калі пры назоўніку ёсць паясняльнае слова, то з назоўнікам прыназоўнік пішацца асобна: на наш век, у цёплы вечар. Асобна таксама пішуцца прыназоўнікі з назоўнікамі ў спалучэннях без аглядкі, без канца, на вока, на злосць, на памяць, на хаду, пад паху, у абрэз.

Праз злучок пішуцца:

 • спалучэнні двух аднолькавых (або з аднолькавай асновай) слоў, але з рознымі суфіксамі ці прыстаўкамі: ледзь-ледзь, крыж-накрыж
 • спалучэнні двух блізкіх па значэнні слоў або тых, якія абазначаюць супрацьлеглыя паняцці: хлеб-соль, уверх-уніз
 • складаныя словы, першай часткай якіх з’яўляецца лічэбнік, напісаны лічбамі: 1000-годдзе, 25-працэнтны
 • складаныя назоўнікі, якія ўтвораны з двух самастойных назоўнікаў без злучальнай галоснай або называюць складаныя адзінкі вымярэння: жар-птушка, кілават-гадзіна (але працадзень);
 • складаныя прыметнікі, якія ўтвораны ад складаных назоўнікаў, якія пішуцца праз злучок; імён і прозвішчаў; асноў, якія абазначаюць раўнапраўныя паняцці або якасць ці адценні колеру; са значэннем напрамку свету ці прыметніка са значэннем геаграфічнай назвы: штаб-афіцэр, беларуска-рускі, кісла-салодкі, жоўта-зялёны, паўночна-ўсходні.
 • лічэбнікі са значэннем прыблізнасці: сорак-пяцьдзясят
 • прыслоўі па-першае, па-другое, па-трэцяе і ўтвораныя ад прыметнікаў і займеннікаў з прыстаўкай па-, якія заканчваюцца на -ску, -цку, -і (-ы), -аму (-яму), -ому (-ему, -йму): па-руску, па-нашаму
 • складаныя прыназоўнікі: з-за, з-пад, па-над, з-па-над, па-за і інш.
 • прыслоўі і займеннікі з прыстаўкай абы-, постфіксамі -небудзь, -колечы: абы-хто, хто-небудзь (але словы, утвораныя ад прыслоўя абы-як, пішуцца разам: абыякавы)
 • часціца -такі ў складзе слоў зноў-такі, узяў-такі і г.д.
 • постфікс -то з назоўнікамі, займеннікамі і дзеясловамі: ён-то прыйшоў, але позна.

only in Tajikistan, but also in all over the world and his works are translated on different languages.

Хрмидова Манзура Махмудовна —

мутахассиси пешбари цисми тачрибаомузии ДДХБСТ

КАЛИМА^ОИ СОХТАИ НОДИР ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВ1»-И ЧДЛОЛУДДИНИ РУМ1

Маълум аст, ки вох,идх,ои нав ба нави лугавй дар раванди инкишофи забон ба вучуд омада, боиси гановатмандии таркиби лугавии забон мешаванд ва боиси ба вучуд омадани имкониятх,ои фаровони маъниифодакунй мегарданд. Ба ин нукта забоншиносон ишора карда навиштаанд, ки » …ташаккули калима ва шаклх,ои он ба конунияти сохти овозии забон комилан мувофикат мекунад, васлшавии морфемах,о ва умуман чузъх,ои калима масъалаи асосии морфология аст.» (4,11).

«Маснавии маънавй»-и Ч,алолуддини Румй аз чумлаи шохдсари ча^онй ба шумор рафта, барои омухтани забони давраи шоир макоми арзандае дорад. Бех,уда нест, ки онро «К,уръон бо забони пах,лавй» номидаанд. Асари мазкур дар тамоми давру замон, ч! дар Машрик ва ч! дар Магриб, маъруфияти хоссае пайдо кардааст.

Яке аз вижаги^ои забони асар корбурди калима^ои сохтаи нодире аст, ки омузиши вижагих,ои ташаккули онх,о а^амияти калони илмиву амалй дорад. Дар маснавии номбурда бо гурух,и вожа^ои сохтае дучор омадан мумкин аст, ки онх,оро натан^о дар осори дигар хдмзамонони Румй, балки дар таълифоти пешгузаштагони у низ пайдо кардан бисёр душвор аст.

Бояд кайд кард, ки мукоиса намудани калима^ои сохтаи давра^ои гуногуни таърихи забони точикй барои ба таври мушаххас равшан гардидани ма^орати эчодии шоирону нависандагони х,ар давр ёрии калон мерасонад. Дар натичаи омузиши ин масъала мо кудрати беназир доштани х,ар кадоме аз ах,ли адаби гузаштаро ба хубй дарк менамоем. Аз ин чи^ат Чдлолуддини Румй макому мавкеи сазовореро дорост. «Маснавии маънавй»- и у ба

бих,ишти дилх,о ва дарёи бекаронаи маъниву маънавият монанд аст, ки ибтидои худро аз шохах,ои бешумори чашмах,о гирифтааст.

Аз кадим то имруз дар таркиби лyFавии забони точикй дар кдтори калимах,ои гуногуншакл вожах,ои зиёди сохтае мавчуд хдстанд, ки мисли вох,идх,ои лyFавии содда яке ба як ё ду маънои муайян истифода мегарданд, кисми дигар ба як силсила маънох,о сох,иб хастанд. Дигар ин ки баъзеи чунин калимахо як давраи муайян дар таркиби лyFавии забон пайдо шуда, баъди андак муддат аз истифода мондаанд. Ин гуна унсурхои лyFавй дар осори баъзе шоиру нависандагон бештар, дар таълифоти гурухи дигари онхо камтар ба назар мерасанд. Бархе аз чунин калимахо бисёр гушнавоз, хушсохт ва рухбахш хастанд, вале хайратовар аст, ки чунин калимахо дар доираи эчодиёти ин ё он ахли адаб махдуд мондаанд. Х,иссае аз калимахои сохтаи «Маснавии маънавй»-и Ч,алолуиддини Румй аз чумлаи хамин калимахо хастанд. Тарзи сохташавии чунин вохидхои лyFавй мисли забони адабии хозираи точик’1 аст, вале аз забони хозира кисме аз онхо бо хамин хусусияташон фарк менамоянд, ки Мавлавй тавассути чунин калимахо дар аксар холатхо маънохои Fайриоддиро ифода кардааст. Чунин вожахо агарчи ба воситаи пешвандхо низ ташаккул ёфтаанд, вале дар ин хусус накши пасвандхои калимасоз хеле калон аст. Маводи гирдомада шаходат медихад, ки дар пайдо шудани калимахои сохтаи нодири «Маснавии маънавй» пасвандхои — ваш, -вар, -нок, -истон, -манд, -гох бештар накш бозидаанд. Байтхои зерин метавонанд далели чунин гуфтахо бошанд:

Аз суйи хона биёмад хочааш, Бар дукон биншаст фориF, хочаваш. ( с.22)

Пас шахидон зинда з-ин руянду х(в) аш, Ту бад-он колаб бимангар гаврваш. (с. 129)

Медиханд афюн ба марди захмманд,

То ки кайкон аз танаш берун кунанд. ( с. 155)

Он зане хар сол зоидй писар, Беш аз шаш мах, набудй умрвар. (с.302)

Дар шумо чун захр гашта он сухун,

З-он ки захристон будед аз беху бун. ( с. 81)

Чунин гурухи калимахо факдт бо чанд шохиди зикргардида махдуд нашуда, балки ба силсилаи онхо боз вохидхои лугавии ростона, гушвар, к;андистон, оханваш, мехрманд, мункирнок, фикргох,, гайбваш, давона, рашкманд, муздманд, х,аётистон, макрнок, хомушваш, айбистон ва даххо вожахои дигар дохил мешаванд.

Тахмин кардан мумкин аст, ки як кисми чунин калимахои дар «Маснавии маънавй» дучоромада факат эч,оди Чалолуддини Румй аст.Чунин эхтимолро бо хамин далел пуркувват намудан мумкин аст, ки дар баъзе лугатномахои муфассал ва муътабар баъди зикри кисме аз ин гуна унсурхои луиавй танхо аз асари номбурда мисол оварда шудааст. Масалан, муаллифи «Лугатнома»-и машхур Алиакбари Деххудо вожахои сохтаи навъи водоштан, вохазидан, вогузоштан, вобуриданро эзох дода, барои исботи гуфтахояш танхо аз Мавлоно Балхй байтхо овардааст ( ниг. 1, с.1258-1337).

Тахти бархе аз калимахои сохта, чунон ки ишора шуд, Мавлавй маънохоеро ифода кардааст, ки онро аз осори пешгузаштагонаш, хамзамононаш ё баъдинахо пайдо намудан душвор аст. Бояд гуфт, ки чунин калимахо бо ду рох сохта шудаанд:

1) Бо ёрии пешвандхои калимасоз. Дар ташаккули вожахои сохтаи навъхои гайримаъниро ифодакунанда роли пешвандхои бе-, бо-, хеле калон аст. Масалан, дар асари мавриди тахлил калимаи бепо истифода гардидааст, ки маънои » бемагз, бесубот»-ро дорад:

Чун шудй ту сер, мурдоре шудй , Бехабар, бепо чу деворе шудй. ( с.89)

Ё ки тахти вожаи сохтаи бетамкин Чалолиддии Румй маънои «нофармон, саркаш»-ро ифода намудааст:

Гар наёянд , эй набй, гамгин машав,

З-он ду бетамкин ту пур аз кин машав. ( с. 393)

Шоир ба воситаи вохиди лугавии бокушод мафхуми «васеъ, вусъатнок»-ро чунин баён кардааст:

Хуш бибин кавкаш зи аввал богушод,

В — охир он расвоияш 6ину фасод. (с. 383)

2) Маънохои Fайриоддй дар «Маснавии маънавй», аз руи тахмини мо, бештар бо ёрии калимахои сохтае ифода гардидаанд, ки онхо аз реша бо ёрии пасвандхо сохта шуданд. Ин л>о мо аз руи маколи «мушт намунаи хирвор» амал карда, бо чанде аз чунин вохидхои лyFавй шохидхоро зикр карданй растем:

а) Дар «Маснавии маънавй» вохиди лyFавии арчманд ба маънои «мохир» ба кор рафтааст:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Пас гирифта як сайди арчманд,

Пас бар y туф карду бар хона фиганд. (с. 400)

б) Барои ифодаи мафхуми «котил» Чдлолуддини Румй вожаи сохтаи «хунй»-ро ба кор бурдааст:

Ман чунон мардам, ки ба хунии хеш, Нуши лутфи ман нашуд дар хачр неш. (с. 113)

в) Мафхуми «шукуху чалол, тавоной»-ро муаллифи маснавии номбурда тавассути калимаи сохтаи дастгох баён кардааст:

Ту табарро кун, ки хастат дастгох,

Эй табаррои туро чон узрхох. (с.77)

г) Маънои «гуворо, хуш, форам» бошад, дар асари мавриди тахлил ба воситаи унсури лyFавии завкнок ифода гардидааст:

Чунки оби чумла аз хавзест пок, Х,ар яке обе дихад хуш, завкнок. (с.88)

Масъалаи дигар ба бокй мондан ё намондани кисме аз унсурхои лyFавии «Маснавии маънавй» дахл дорад. Дар асар бо баъзе вожахои сохтае дучор омадан мумкин аст, ки имруз ба он шакл дар забони адабии точию мавриди истифода карор надоранд. Масалан, дар хонанда бо вохидхои лyFавии начиз, ноусто, хамиш дучор меояд, ки холо аз доираи истеъмол берун гардидаанд:

Гуфт Ахмад: «Рост гуфтй, эй азиз!

Эй рахида ту зи дунёи начиз.» (с.76)

У напояд пеши хар ноусто, Х,амчу товусе ба хонай русто. (с.127)

Чониби дигар хамиш огоз кард, Боз К,азвинй фигонро соз кард. (с.92)

Ёдовар гардидан бамаврид аст, ки баъзе пасвандхо дар «Маснавии маънавй» ба таври тахаввулёфта ба кор рафтаанд. Чунин дигаргунй, ба эхтимоли кавй, дар натич,аи таъсири ходисаи тахфиф руй додааст. Чунончи, дар байти поён Румй вожаи «пешонхо»-ро ба кор бурдааст, ки он шакли тагйирёфтаи пешинахо аст, яъне пасванди -ина дар асари мавриди тахлил ба гунаи -он ба кор рафтааст:

Он хама андешаи пешонхо, Мешиносад аз хидоят ч,онхо. (с.58)

Мавлоно дар маснавии номбурда зимни истифодаи чунин вожахои нодири сохта суханвари сохибхунар будани худро ба таври возех нишон додааст.

Чунон ки аз мисолхо дида мешавад, дар «Маснавии маънавй» теъдоде аз вожахои сохтаи асар дар таркиби лугавии забони адабии хозираи точ,ик низ вомехуранд, вале микдори вожахои сохтаи нодир низ дар «Маснавии маънавй»- и Мавлонои Рум кам нестанд.

Калидвожашо: калимасозй, пасванд, таркиби лугавй, калимаи сохта, вожа, вожахои нодир. Ключевые слова: словообразование, суффикс, лексический состав, составное слово, редкие слова.

Key words: word-building, suffix, lexical composition, decompound, rare word

Пайнавишт:

1. Абдукодиров А., Давронов А. Услубиёти забони точ,икй. — Хуч,анд, 2005.

2. Деххудо, Алиакбар. Лугатнома. — Техрон, 1335, чдлди 48.

4. Грамматикаи забони адабии хдзираи точ,ик.ч,илди 1. Фонетика ва морфология. — Душанбе: Дониш, 1985.

5. Забони адабии хдзираи точ,ик. Лексикология. К,исми 1. Фонетика. Морфология. — Душанбе: Маориф, 1982.

7. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти точ,ик (Асрхои XIII — ХУ).- Душанбе: Маориф, 1977.

Хомидова Манзура Махмудовна-

ведущий специалист отдела практики ТГУПБП Сложные слова в «Маснави маънави» Джалолуддина Руми

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В статье исследуются способы образования редких сложных слов в знаменитом произведении одного из выдающихся классиков персидско-таджикской литературы Джалолуддина Руми «Маснави маънави». В исследовании представлены образцы сложных слов, которые являются авторскими неологизмами, созданными Руми. В результате анализа лексического состава «Маснави маънави» автор статьи пришел к заключению, что в названном произведении используется большое количество сложных редких слов, которые не употребляются в современном таджикском литературном языке, хотя и созданы по его законам.

Homidova M.M. Difficult words in Jaloluddin Rumi’s «Masnavi ma’navi»

Пулодова Наима Юсуфовна-

заведующая кафедрой английского языка ТГУПБП

Абдувалиева Мастурахон-соискатель ХГУ им.акад. Б.Гафурова

Кроме отдельных букв для передачи некоторых звуков употребляются диграфы — комбинации из двух букв. В польской графике насчитывается семь диграфов.

Диграф Транскрипция Примеры
cz czysty «чистый», człowiek «человек», lecz «но»
dz władza «власть», widzę «вижу», sadza «сажа»
niedźwiedź «медведь», dźwięk «звук», chodźmy «давай пойдем»
jeżdżę «езжу», dżdżysty «дождливый», dżuma «чума»
ch chory «больной», pech «неудача», chłopski «крестьянский»
rz , morze «море», krzesło «стул», drzewo «дерево»
sz szósty «шестой», Warszawa «Варшава», czaszka «череп»

Каждый из польских диграфов dz, dź, dż обозначает смычно-щелевой звук того же типа, что и русский звук . Впрочем, и в русской речи встречается звук , например, в фамилии Шеварднадзе, в сочетании отец дома (мы произносим ). Но в некоторых случаях диграфы dz, dż обозначают не один, а два звука, например:

Диграф rz чаще всего обозначает согласный звук , например, в словах rzadko «редко», rzecz «вещь, дело», porządek «порядок», marzec «март», rzucać «бросать».

Но в некоторых случаях rz надо произносить иначе — как : marznąć «мерзнуть», zmarzły «замерзший», erzac «эрзац», zmierznąć «опротиветь», zmierzły «противный».

Диграф ch в сочетании с буквой s в некоторых заимствованных словах произносится как , например: schizofrenia «шизофрения», schizofrenik «шизофреник», ischias (вариант написания: iszjas) «ишиас» (произносится также как ), schizma (устаревший вариант написания: szyzma) «схизма, раскол» (произносится также как ).

Читать далее

← Алфавит Диакритические знаки →

[ad01]

Рубрики: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *